ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Spinal Kord Yaralanmalı Bireylerde Nörojenik Bağırsak Disfonksiyonu ile Beslenme Arasındaki İlişki
The Relationship Between Neurogenic Bowel Dysfunction and Nutrition in Individuals with Spinal Cord Injury
Received Date : 15 Oct 2021
Accepted Date : 03 Dec 2021
Available Online : 14 Dec 2021
Doi: 10.31609/jpmrs.2021-86672 - Makale Dili: TR
J PMR Sci. 2022;25(1):109-16
ÖZET
Amaç: Çalışmamızda, spinal kord yaralanmalı (SKY) bireylerde, nörojenik bağırsak disfonksiyonu (NBD) ile beslenme arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntemler: On sekiz yaş üstü ve olay süresi 6 aydan uzun olan 50 travmatik veya nontravmatik SKY’li birey çalışmaya dâhil edildi. Hastaların NBD ciddiyetini belirlemek için NBD skoru ve besin ögesi alım miktarlarını belirlemek üzere Beslenme Bilgi Sistemi-BeBis 7.2 versiyonu kullanıldı. Bulgular: Hastaların ortalama yaralanma süresi 39±36,4 aydı ve 31 (%62) hasta motor komplet yaralanmaya sahipti. Otuz sekiz (%76) hasta refleks, 12 (%24) hasta arefleks NBD olarak değerlendirildi. Hastaların ortalama NBD skoru 12,6±7,5 ve haftalık bağırsak boşaltım sıklığı 4,3±2,8 (1-14) olarak saptandı. Motor komplet hastaların NBD skorları, motor inkomplet hastalara göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0,012). Hastaların posa alım miktarı 19,5±8,0 g/gün olarak saptandı. Posa alımı ile haftalık bağırsak boşaltım frekansı arasında hem refleks (p=0,030, r=0,353) hem arefleks NBD’si (p=0,001, r=0,834) olan hastalarda pozitif korelasyon saptandı. Refleks NBD’si bulunan hastalarda, posa alımı ile NBD skoru arasında anlamlı negatif korelasyon saptanırken (p=0,039, r=-0,336); arefleks NBD’si olan hastalarda, posa alımı ile NBD skoru arasında anlamlı korelasyon saptanmadı (p=0,414, r=-0,260). Sonuç: Diyette yüksek posa alımının; SKY'li bireylerde bağırsak boşaltım frekansını arttırdığı ancak bunun NBD skorlarındaki olumlu etkisinin sadece refleks NBD'si bulunan SKY'li bireylerde görüldüğü saptandı.
ABSTRACT
Objective: In our study, we aimed to evaluate the relationship between neurogenic bowel dysfunction (NBD) and nutrition in individuals with spinal cord injury (SCI). Material and Methods: Fifty traumatic or non-traumatic SCI individuals over the age of 18 and with an injury duration >6 months were included in the study. NBD score was used to determine patients' NBD severity. BeBis version 7.2 was used to determine nutrient intakes of the patients. Results: The mean duration of injury was 39±36.4 months and 31 (62%) patients had motor complete injury. Thirty eight (76%) patients were evaluated as reflex, 12 (24%) patients were evaluated as areflex NBD. The mean NBD score of the patients was 12.6±7.5 and the weekly bowel movement frequency of the patients was 4.3±2.8 (1-14). The NBD scores of the patients with motor complete injury were found to be significantly higher than those of the patients with motor incomplete injury (p=0.012). The mean fiber intake of the patients was 19.5±8.0 g/day. A positive correlation was found between fiber intake and bowel movement frequency in patients with both reflex (p=0.030, r=0.353) and areflex NBD (p=0.001, r=0.834). In patients with reflex NBD, a significant negative correlation was found between fiber intake and NBD score (p=0.039, r=-0.336), no significant correlation was found between fiber intake and NBD score in patients with areflex NBD (p=0.414, r=- 0.260). Conclusion: It was found high dietary fiber intake increased the frequency of bowel evacuation in individuals with SCI, but this had a positive effect on NBD scores only in those with reflex NBD.
REFERENCES
 1. Stiens SA, Bergman SB, Goetz LL. Neurogenic bowel dysfunction after spinal cord injury: clinical evaluation and rehabilitative management. Arch Phys Med Rehabil. 1997;78:S86-102. [Crossref]  [PubMed] 
 2. Özişler Z. Omurilik yaralanması: Nörojenik bağırsak. Koyuncu E, Özgirgin N, editörler. Omurilik Yaralanması ve Rehabilitasyonu. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.86-90. [Link] 
 3. Qi Z, Middleton JW, Malcolm A. Bowel dysfunction in spinal cord injury. Curr Gastroenterol Rep. 2018;20:47. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Stoffel JT, Van der Aa F, Wittmann D, et al. Neurogenic bowel management for the adult spinal cord injury patient. World J Urol. 2018;36:1587-92. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Pires JM, Ferreira AM, Rocha F, et al. Assessment of neurogenic bowel dysfunction impact after spinal cord injury using the International Classification of Functioning, Disability and Health. Eur J Phys Rehabil Med. 2018;54:873-9. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Krassioukov A, Eng JJ, Claxton G, et al. Neurogenic bowel management after spinal cord injury: a systematic review of the evidence. Spinal Cord. 2010;48:718-33. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 7. Yeung HY, Iyer P, Pryor J, et al. Dietary management of neurogenic bowel in adults with spinal cord injury: an integrative review of literature. Disabil Rehabil. 2021;43:1208-19. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Bernardi M, Fedullo AL, Bernardi E, et al. Diet in neurogenic bowel management: A viewpoint on spinal cord injury. World J Gastroenterol. 2020;26:2479-97. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 9. Bove A, Bellini M, Battaglia E, et al. Consensus statement AIGO/SICCR diagnosis and treatment of chronic constipation and obstructed defecation (part II: treatment). World J Gastroenterol. 2012;18:4994-5013. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 10. Tate DG, Forchheimer M, Rodriguez G, et al. Risk factors associated with neurogenic bowel complications and dysfunction in spinal cord injury. Arch Phys Med Rehabil. 2016;97:1679-86. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Forchheimer M, Meade MA, Tate D, et al. Self-report of behaviors to manage neurogenic bowel and bladder by individuals with chronic spinal cord injury: frequency and associated outcomes. Top Spinal Cord Inj Rehabil. 2016; 22:85-98. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 12. Badiali D, Bracci F, Castellano V, et al Sequential treatment of chronic constipation in paraplegic subjects. Spinal Cord. 1997;35: 116-20. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Cameron KJ, Nyulasi IB, Collier GR, et al. Assessment of the effect of increased dietary fibre intake on bowel function in patients with spinal cord injury. Spinal Cord. 1996;34:277-83. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Roberts TT, Leonard GR, Cepela DJ. Classifications In Brief: American Spinal Injury Association (ASIA) Impairment Scale. Clin Orthop Relat Res. 2017;475:1499-504. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 15. Lynch AC, Wong C, Anthony A, et al. Bowel dysfunction following spinal cord injury: a description of bowel function in a spinal cord-injured population and comparison with age and gender matched controls. Spinal Cord. 2000; 38:717-23. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Krogh K, Emmanuel A, Perrouin-Verbe B, et al. International spinal cord injury bowel function basic data set (Version 2.0). Spinal Cord. 2017;55:692-8. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Krogh K, Christensen P, Sabroe S, et al. Neurogenic bowel dysfunction score. Spinal Cord. 2006;44:625-31. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Erdem D, Hava D, Keskinoğlu P, et al. Reliability, validity and sensitivity to change of neurogenic bowel dysfunction score in patients with spinal cord injury. Spinal Cord. 2017; 55:1084-7. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Rakıcıoğlu N, Tek N, Ayaz A, Pekcan AG. Yemek ve Besin Fotoğraf Kataloğu Ölçü ve Miktarlar. 2. Baskı. Ankara: Ata Ofset Matba acılık; 2012.
 20. Clinical practice guidelines: Neurogenic bowel management in adults with spinal cord injury. Spinal Cord Medicine Consortium. J Spinal Cord Med. 1998;21:248-93. [Crossref]  [PubMed] 
 21. T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. Türkiye Beslenme Rehberi TÜBER 2015. 2. Baskı. T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 1031. Ankara: Artı6 Medya Tanıtım Reklam Matbaa Ltd. Şti.; 2019. [Link] 
 22. Han TR, Kim JH, Kwon BS. Chronic gastrointestinal problems and bowel dysfunction in patients with spinal cord injury. Spinal Cord. 1998;36:485-90. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Glickman S, Kamm MA. Bowel dysfunction in spinal-cord-injury patients. Lancet. 1996; 347:1651-3. [Crossref]  [PubMed] 
 24. Engkasan JP, Sudin SS. Neurogenic bowel management after spinal cord injury: Malay sian experience. J Rehabil Med. 2013;45: 141-4. [Crossref]  [PubMed] 
 25. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA). T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 1132. Ankara: 2019. [Link] 
 26. Menardo G, Bausano G, Corazziari E, et al. Large-bowel transit in paraplegic patients. Dis Colon Rectum. 1987;30:924-8. [Crossref]  [PubMed] 
 27. Levine AM, Nash MS, Green BA, et al. An examination of dietary intakes and nutritional status of chronic healthy spinal cord injured individuals. Paraplegia. 1992;30:880-9. [Crossref]  [PubMed] 
 28. Correa GI, Rotter KP. Clinical evaluation and management of neurogenic bowel after spinal cord injury. Spinal Cord. 2000;38:301-8. [Crossref]  [PubMed] 
 29. Ozisler Z, Koklu K, Ozel S, et al. Outcomes of bowel program in spinal cord injury patients with neurogenic bowel dysfunction. Neural Regen Res. 2015;10:1153-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC]