ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

SPİNAL KORD YARALANMALI ÇOCUKLARDA REHABİLİTASYON SONRASI FONKSİYONEL AMBULASYON DÜZEYLERİ
THE FUNCTIONAL AMBULATION LEVELS AFTER REHABILITATION IN CHILDREN WITH SPINAL CORD INJURY
Makale Dili: TR - Medline No: 32713
ÖZET
Pediatrik Spinal Kord Yaralanması (SKY) nın spesifik özelliklerini değerlendirmek için retrospektif olarak 44 pediatrik SKY lı hastadan elde edilen kayıtları inceledik. Beraberinde kafa travması olanlar çalışmadan dışlandı. Hastaların yaşları 3 ile 16 arasında (ortalama 7,47 ± 3.15 yaş) değişmekteydi. Yirmialtı kız, 18 erkek hasta fonksiyonel ambulasyon seviyesi açısından analiz edildi. SKY'sının seviyesi C1 ile L4 arasındaydı. İncelemede hastaların %70.4'unun rutin radyografi ile seviye verdiği; %29.6 sının seviye vermediği, servikal 2 (%6.4), torakal 23 (%74.2), lomber bölgede 6 (%19.4) etkilenme olduğu saptanmıştır. Çocukların çoğunluğu motorlu taşıt kazası ile yaralanmıştı. Yüksekten düşme, ateşli silah yaralanması ve spor yaralanmaları diğer sık görülen nedenler arasındaydı. Yaralanma ile rehabilitasyon için hastaneye yatıncaya kadar ki geçen süre oluş –kabul aralığı (OKA) 3 ile 182 hafta (ortalama 41,2 hafta) ve rehabilitasyon süreci 1 ile 32 hafta (ortalama 13,5 hafta) bulunmuştur. İdrar yolu infeksiyonu, bası ülserleri ve kontraktürler SKY'nın en sık görülen komplikasyonu olarak bulunmuştur. Çocukların %61,4 de ambulasyon sağlanmış, %34,1 tekerlekli iskemle ile ve %4,5 walker ile ambule olarak taburcu edilmiştir.
ABSTRACT
To evaluate special characteristics of the pediatric spinal cord injury (SCI), we retrospectively analyzed the records obtained in 44 patients with pediatric SCI. We excluded patients with traumatic brain injury simultaneously in the study. The age of the pediatric patients ranged from 3 to16 years, with a mean of 7,47 years. 26 female and 18 male patients were analyzed for functional ambulation levels. The incidence of SCI without radiographic level was 29,6%, and 70,4% had radiologic levels. Level of SCI ranged from C1 to L4, with most of the injuries noted at the thoracic (74,2), lomber (19,4%) and cervical regions (6,4%). The majority of children (59%) were injured from motor vehicle accidents. Falling from a height, gunshot wounds and sporting injuries are other common causes of pediatric SCI. The interval between injury and transfer to the rehabilitation center varied from 3 to 182 weeks (mean 41,2 weeks) and length of inpatient rehabilitation stay ranged from 1 to 32 weeks ( mean 13,5 weeks). The majority of complications of SCI were noted as urinary tract infections, pressure ulcers and contractures. At discharge from the rehabilitation program 61 % of patients were assessed with functional ambulation and 34,1% were discharged independent with ambulation with wheelchair propulsion and 4,5% were discharged independently with ambulation with walker.