ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

SPİNAL KORD YARALANMALI HASTALARDA BASI YARALARI
PRESSURE SORES IN PATIENTS WITH SPINAL CORD INJURY
Received Date : 02 Mar 2009
Accepted Date : 09 Aug 2009
Makale Dili: TR - Medline No: 86257
ÖZET
Giriş: Bası yaraları, spinal kord yaralanmalı (SKY) hastalarda sıklıkla izlenen komplikasyonlardan olup, bireyin genel sağlık durumu ve yaşam kalitesi üzerinde ciddi sorunlara neden olmaktadır. Çalışmamızda SKY hastalarda izlenen bası yaralarının sıklığı ile bası yaralarının rehabilitasyon sürecine etkilerini ve yara bakımında kullandığımız yöntemleri değerlendirmeyi amaçladık.

Materyal-Metot: Çalışmamızda, merkezimiz Akut Spinal Kord Yaralanmalı Rehabilitasyonu (ASKYR) Kliniğinde Ocak 2005-Mart 2006 tarihleri arasında yatarak rehabilitasyon uygulanmış 30 kadın, 61 erkek toplam 91 SKY hasta, retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların yaşı, spinal kord yaralanmasının etyolojisi, yaralanma süresi, bası yarası bölgesi, bası yarasının evresi, uygulanan bası yarası tedavi şekli ve hastanemizde yatış süresi kayıt edildi. İstatistiksel analizler için "SPSS 16.0 for Windows" paket programı kullanıldı.

Sonuç: Çalışma grubumuzda en sık etiyolojik neden araç içi trafik kazaları idi. Hastaların 45'inde (%49.5) çeşitli lokalizasyonlarda bası yaraları mevcuttu ve en sık yara lokalizasyonu sakral bölge olarak saptandı. Bası yarası olmayan SKY hastaların ortalama hospitalizasyon süresi 70.5±30.3 (17-151) gün iken, bası yarası olanların ortalama hastanede yatış süreleri 100.5±34.9 (46-172) gün ile istatistiksel olarak anlamlı yüksek idi (p<0.001).

Tartışma: Bası yaraları, SKY hastalarda sık karşılaşılan komplikasyonlardandır. Bası yaralarının tedavisi, hastanede yatış süresini uzatır, rehabilitasyon uygulamalarını geciktirir ve maliyeti yükseltir. Bu nedenle yoğun bakım ünitelerinde görevli sağlık personelinin bası yaralarının önlenmesi ve erken dönemde tedavi konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğine inanmaktayız.

ABSTRACT
Background: Pressure sores are frequently seen in spinal cord injured (SCI) patients and cause serious problems on general medical status and quality of life of individuals with SCI. The aim of this study was to determine the frequency of pressure sores in SCI patients, to determine the effects of pressure sores on rehabilitation process and to assess the methods we used on wound care.

Methods: In this retrospective study, we evaluated 91 SCI patients (30 women, 61 men) who were rehabilitated in Acute Spinal Cord Injury Rehabilitation Department of our rehabilitation center between January 2005-March 2006. Patient demographics; etiology and duration of SCI; localisation and grade of pressure sores; management methods and duration of hospitalization were noted. SPSS 16.0 was used for statistical analyses.

Result: The most common etiological factor was traffic accident in the study group. In 45 (49.5%) patients, there were pressure sores in various localisations (most commonly in the sacrum). While the mean duration of hospitalization in patients without pressure sores was 70.5±30.3 (17-151) days, it was 100.5±34.9 (46-172) days in patients with pressure sores (p<0.001).

Conclusıon: Pressure sores are common complications seen in SCI patients. The treatment of pressure sores prolongs hospitalization periods, delays rehabilitation procedures and increases costs. We believe that medical staff working in intensive care units should be educated for prevention strategies and the early management of pressure sores.