ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

STROK HASTALARINDA MORTALİTE İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER: 1 YILLIK İZLEM ÇALIŞMA SONUÇLARI
FACTORS REGARDING MORTALITY IN STROKE PATIENTS: RESULTS OF A ONE YEAR FOLLOW-UP STUDY
Makale Dili: TR - Medline No: 32735
ÖZET
Bu çalışmanın amacı strok geçiren hastalarda mortalite ile ilişkili faktörleri araştırmaktır.

Çalışmaya akut strok geçiren 59 hasta alındı. Hastalar başvuruda ve başvurudan 1 yıl sonra değerlendirildi. Takip süresince ölen hastalar ile yaşayan hastalar sosyo-demografik özellikler, strok tipleri, spesifik nörolojik defisitler ve özgeçmiş gibi hastalığın prognozu üzerine etkili olduğu bildirilen bazı faktörler açısından karşılaştırıldı. Ayrıca günlük yaşam aktivitelerini değerlendirmek amacıyla Barthel İndeksi (Bİ) kullanıldı.

Çalışma süresince 59 hastadan 11'inin (%18.6) öldüğü saptandı. Ölen hastaların yaş ortalaması, yaşayanlardan anlamlı derecede daha yüksekti. İdrar ve gayta inkontinansı, konuşma bozukluğu, geçirilmiş strok öyküsü ve evde tek başına yaşayan hasta sayısının ölen hasta grubunda daha yüksek olduğu bulundu. Ayrıca eğitim seviyesinin ve Bİ skorlarının ölen hasta grubunda yaşayanlardan anlamlı derecede daha düşük olduğu da saptandı.

Sonuçlarımız ileri yaşın, inkontinansın, konuşma bozukluğunun, geçirilmiş strok öyküsü ve zayıf sosyal desteğin mortalite hızını arttırdığını göstermektedir. Bu faktörlere ek olarak başvuru esnasındaki Bİ skorları düşük olan hastalarda mortalite riski artmaktadır.

ABSTRACT
The aim of this study was to investigate the factors regarding mortality suffering from stroke.

Fifty-nine patients with acute stroke were included in this study. The patients were assessed at entry, and end of the one year. The patients who died during the study were compared with the patients survived according to several factors such as socio-demographic features, stroke subtypes, specific neurological deficits and history, which are known to have effects on the disease prognosis. Furthermore, Barthel Index (BI) scores were used for evaluation activities of daily living.

It's found that eleven (18.6%) of 59 patients died in the course of the study. The average age of the patients who died during the study was significantly higher than of the patients survived. Urinary and fecal incontinence, speech disorders, and the presence of previous stroke and the number of those living alone were significantly higher in the non-survivals. In addition, education level was also lower in the non-survivals. The BI scores of the non-survived patients were significantly lower than the ones survived.

Our results suggest that older age, incontinence, speech disorders, previous stroke history, weak social support and lower education level increases the mortality rate. In addition these factors, the patients whose BI scores were lower at the admission had also an increased mortality risk.