ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Stroklu Hastalarda Üst Ekstremite için Dikkat Odaklanma Tiplerinin Etkisinin Karşılaştırmalı Çalışması
A Comparative Study on the Effect of Types of Focus of Attention on Upper Limb Function Training in Subjects with Stroke
Received Date : 13 Aug 2013
Accepted Date : 21 Nov 2013
Makale Dili: EN
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı,strokdan sonraki fonksiyonel düzelme için hangi dikkate odaklanma tipinin daha etkili olduğunu saptamaktır.Yeni Delhi ‘de konuya özel bir hastanenin fizyoterapi bölümünde ,3 hafta süreyle pre-test ve post-test deneysel çalışma şeklinde uygulanmıştır.

Yöntemler: Kronik stroklu 30 hasta randomize olarak 2 gruba bölündü.İlk gruba eksternal dikkat odaklanma,2. gruba ise internal odaklanma çalışması uygulandı.Her bir gruba 3 hafta süreyle,haftada 5 gün, 30 dakika fonksiyonel deneme şeklinde idi.Hastalar Fugl-Meyer skala ve Omuz Aktivite Araştırma Testi (ARAT ) ile değerlendirildi.

Bulgular: Fugl–Meyer skorunda gruplar arasında belirgin fark saptandı,ARAT skorunda ve alt gruplarında uygulama sonrası belirgin fark yoktu (bileşik skor ).Grup içi analiz 2 grup arasında Fugl-Meyer ‘de belirgin fark,ARAT ‘da ise,alt gruplardaki kaba motor hareketler dışındaki aktivitelerde fark saptandığını ortaya koydu.

Sonuçlar: Çalışmanın sonucu, fonksiyonel aktivite çalışmasında eksternal dikkat odaklanmasının daha etkili olduğunu göstermiştir.

ABSTRACT
Objective: This study was done to find out which type of focus of attention is better for improving function after stroke. It was pre-test post test experimental study of 3 weeks duration conducted in physiotherapy department of a super specialty hospital in New Delhi.

Methods: Thirty chronic stroke patients recruited for the study were randomly assigned to two groups. Group 1 trained with external focus of and group 2 trained with internal focus of attention Each group given three weeks functional training for 30 minutes, 5 days in a week. Subjects were evaluated by Fugl-Meyer scale and Action Research Arm test.

Results: There was a significant difference between the groups in Fugl-Meyer score and no significant difference in ARAT score (composite scores) and its subscale scores after training. A within group analysis showed that both group 1 and group 2 did differ significantly on Fugl-Meyer score and ARAT score (composite score) and its subscales except gross movement before and after the training.

Conclusion: The findings of the study suggests that it will be better to use external focus of attention while training for functional activities.