ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Subakromiyal Ağrılı Omuz Sorunlarında Konservatif Tedavinin Fonksiyonel Son Durum Üzerindeki Etkinliğinin Prospektif Gözlemsel Değerlendirimi
The Effectiveness of Conservative Treatment on Subacromial Shoulder Pain: A Prospective and Observational Study for Functional Outcome
Received Date : 07 Jul 2014
Accepted Date : 04 Feb 2015
Makale Dili: EN
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada, subakromiyal ağrılı omuz sorunu olan hastalarda özgül bir fizyoterapi-rehabilitasyon programı şeklindeki konservatif tedavinin fonksiyonel son durum üzerindeki etkinliğini değerlendirmek amaçlanmıştır.

Yöntemler: Subakromiyal ağrılı omuz sorunu tanısı alan 50 hasta konservatif tedavi programına alınmış ve prospektif olarak izlenmiştir. Tedavi programı 3 hafta (5 gün/hafta) yüzeyel ısı, derin ısı ve analjezik akımdan oluşan pasif fizyoterapi, gözetimli ünite egzersizleri ve izlemli ev egzersizleri şeklinde düzenlenmiştir. Hastalar başlangıç, 3. ve 6. aylarda değerlendirilmiştir. Değerlendirmelerde ağrı skorları, istirahat, gece ve kullanma ağrısının varlığı, total Constant skoru ve altgrupları, total DASH skoru, el kavrama gücü değeri, ve hasta memnuniyeti gibi fonksiyonel ölçütler kullanılmıştır. 6. ay sonuçları son durum değerlendirimi olarak kabul edilmiştir.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 50.5 olup 30'u (%60) kadındı. Ortalama semptom süreleri 14 ay olan hastaların 45'i (%90) subakut-kronik dönemdeydi. 6 ay sonunda, ortalama ağrı skoru gelişti (p<0.001) istirahat, gece ve kullanma ağrısından yakınan hasta sayısı azaldı (p<0.001). Total Constant skorunda artış (p<0.001), total DASH skorunda ise azalma (p<0.001) saptandı ve bu iki skordaki değişimin birbiriyle korele olduğu bulundu (p<0.01). Benzer şekilde ortalama el kavrama gücü de istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yükseldi (p<0.05) ve çalışma sonunda 41 (%82) hasta tatmin edici bir sonuç elde etti (p<0.001).

Sonuçlar: Bu sonuçlar, özgül fizyoterapi ve egzersiz programı şeklinde uygulanan konservatif tedavi yaklaşımının subakromiyal ağrılı omuz sorunlarında etkin bir tedavi yöntemi olduğunu göstermektedir.

ABSTRACT
Objective: The purpose of this study was to evaluate the outcome of patients with shoulder subacromial pain problems who were treated with a specific physiotherapy and supervised exercise program.

Methods: Fifty patients with shoulder subacromial pain problem were included to conservative treatment program for three weeks (5 days/week) and treated with physiotherapy program consisting of superficial heat, deep heat and analgesic current and supervised range of motion and strengthening exercise program. The evaluations were done initially, at 3rd and 6th months period. The 6th month evaluations were considered as functional outcomes. The evaluations included pain scores, evaluation of pain (at rest, activity and night), total and subgroups of Constant scores, DASH scores, hand grip strength, and patient satisfaction ratios.

Results: The mean age was 50,5 years and 30 (%60) of the patients were female. The mean duration of symptoms were 14 months and 45 (%90) of the patients were at the subacute-chronic stage. At the end of the 6th month, the pain scores improved (p<0.001) and the number of the patients complaining from pain (at rest, activity and night) decreased (p<0.001). An increase for Constant scores (p<0.001) and a decrease for DASH scores (p<0.001) were determined and the score changes in both scales were also correlated (p<0.01). Similarly, hand grip strength improved significantly (p<0.05) and 41 (% 82) of the patients had a satisfactory result at the end of the study (p< 0.001).

Conclusion: These results indicate that a specific conservative treatment program is highly effective in shoulder subacromial pain problems.