ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


OLGU SUNUMLARI

Subakut İnmeli Hastada İlaca Bağlı Parkinsonizm Nedenli İzole Disfaji
Isolated Dysphagia Due to the Drug-Induced Parkinsonism in Subacute Stroke Patient
Received Date : 26 Nov 2016
Accepted Date : 19 Jun 2017
Doi: 10.31609/jpmrs.2016-54001 - Makale Dili: EN
J PMR Sci 2018;21(3):138-42
ÖZET
Disfaji hem nörolojik hem de non-nörolojik olarak pek çok sebebe bağlı olabilir. Nörolojik sebepler özellikle inme en sık disfaji sebebi olarak bilinmesine rağmen, hastalarda mevcut ek komorbiditeler ve bunlar için kullanılan ilaçlar da sekonder bir disfajiye sebep olabilmektedir. İlaca bağlı parkinsonizmde tüm vücuttaki kaslarda oluşan akinezi, bradikinezi ve diskinezi nedeni ile etkilenim olmakla birlikte, yutma ve çiğneme zorluğu ile özellikle oral fazda yutma bozukluğuna sebep olabilmektedir. Sıklıkla antipsikotik ilaç kullanımı ile ilişkilendirilmiştir. Bu yazıda literatürde ilk vaka olarak, inmeli 57 yaşındaki erkek hastada, inmeye bağlı disfaji ile kolayca karışabilmesi nedeni ile ilaca bağlı bir disfaji olgusu sunulmuştur.
ABSTRACT
Dysphagia can be due to many reasons both neurologically and non-neurologically. Although neurological causes, especially stroke are the most common cause of dysphagia, additional comorbidities present in patients and medications used for them may also cause a secondary dysphagia. Although drug-induced parkinsonism is affected whole body muscles by the formed akinesia, bradykinesia and dyskinesia, it can cause swallowing disorder especially in oral phase due to swallowing and chewing difficulties. It is frequently associated with the use of antipsychotic medication. Herein as the first case in the literature, we present a drug-induced dysphagia case in a 57-year-old male with stroke, which can easily be misdiagnosed as a stroke-induced dysphagia.