ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

SUBOKSİPİTAL AĞRILI OLGULARDA ATLANTOODONTOİD EKLEMİN KLİNİK VE RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRMESİ
CLINICAL AND RADIOLOGICAL ASSESMENT OF ATLANTOODONTOID JOINT IN PATIENTS WITH SUBOCCIPITAL PAIN
Makale Dili: TR - Medline No: 32792
ÖZET
Nöroloji, kulak burun boğaz hastalıkları ile ilgili patoloji saptanmayan suboksipital ağrısı veya üst boyun ağrısı olan hastalarda, ağrının bir nedenininde atlantoodontoid (AO) eklemin osteoartriti olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada suboksipital veya üst boyun ağrısı olan 40 yaş üzerindeki 51'i kadın, 18'i erkek 69 hasta klinik ve radyolojik olarak değerlendirildi. Radyolojik inceleme, atlantoodontoid medial eklem için komputerize tomografi (CT), atlantoodontoid lateral eklemler için ise ağız açık odontoid grafiyle yapıldı. Klinik olarak hastaların 46 (%66.6)'sı bilateral olmak üzere toplam 63 (%91.3)'ünde suboksipital ağrı, 34 (%49.2)'ünde boyun ağrısı mevcuttu. Muayenede hastaların 32 (%46.3)'sinde Arnold valleks hassasiyeti (Avh), 19 (%27.5)'unda paravertebral spasm (PVS), 34 (%49.2)'ünde boyun rotasyonlarında kısıtlılık saptandı. Hastaların AO CTlerinde ise, 27 (%39.1) hastada eklemde daralma, 17 (%24.6)'sinde osteofit görüldü. CT de eklemde daralma görülen hastaların 22 (%81.4)'sinde ağız açık odontoid düz grafilerinde AO lateral eklemde darlık tespit edildi. Sonuç olarak, suboksipital ağrısı olan hastalarda AO eklem artrozunun bir neden olabileceği ve CT'nin eklem patolojilerini göstermede en iyi seçenek olduğu söylenebilir.
ABSTRACT
Osteoarthritis of the atlantoodontoid (AO) joint was taught one of the reason at patients with suboccipital or upper cervical pain when they hadn't any pathological findings related to neurology and otorhinolaryngology. In this study, 69 patients over 40 years old, 51 of them were female and 18 male, with suboccipital or upper cervical pain were examined clinically and radiologically. Clinically, 63 (91.3%) of the 69 patients had suboccipital pain that majority bilateral in 46 (66.6%) and neck pain in 34 (49.2%). Examination disclosed tenderness on Arnold vallex in 32 (46.3%) of the patients, paravertebral spasm in 19 (27.5%) and limited rotation of the neck in 34 (49.2%). Twenty-seven (39.1%) of the 69 patients who underwent computerized tomography scans of AO joint had obliteration of the joint space and osteophytes in 17 (24.6%). Twenty-two (81.4%) of the patients who had obliteration on computerized tomography had also obliteration within AO lateral joint on open mount radiography. Finally, it could be suggest that arthrosis of the AO joint is one of the reason of the suboccipital pain and CT scan is the best alternative method for detecting to joint pathology.