ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


OLGU SUNUMLARI

Supraklaviküler Kitle ile Başvuran Hastada Servikal Kostanın 1. Kosta Egzositozu ile Psödoartrozu
Pseudoarthrosis of Cervical Rib and 1st Rib Exocytosis in a Pa1ent Presen1ng with a Supraclavicular Mass: Case Report
Received Date : 17 Dec 2015
Accepted Date : 04 Jan 2016
Makale Dili: EN
J PMR Sci 2016;19(3):216-8
ÖZET
Servikal kosta servikal 7.vertebra düzeyinde aksesuar ya da fazladan kosta olması olarak bilinir. Toplumda %0,2-8 oranında rastlanmaktadır. Vakaların yarısında bilateral olarak görülmektedir. Servikal kosta ile 1. kosta arasında füzyon, kemik köprü ya da fibroz bantlar sıklıkla saptanmaktadır. Servikal kostanın 1. kosta ile psödoartrozu literatürde oldukça nadir olarak bildirilmiştir. Bu yazıda supraklaviküler kitle ile başvuran hastada servikal kostanın 1. kaburga egzositozu ile psödoartrozu saptanmış bir olgu sunulmuştur.
ABSTRACT
Cervical rib refers to the presence of an additional costa at the level of the seventh vertebra. Its incidence is 0.2–8 percent and is seen bilaterally in half of the cases. Fusion, bone-bridge or fibrous bands between the cervical and first costa are frequently. However, pseudoarthrosis of the cervical rib with the first rib is reported quite rarely in the literature. In the present case, pseudoarthrosis was present between the cervical rib and the exocytosis, extending from the first rib.