ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Tekrarlayan İnmede Risk Faktörlerinin Araştırılması
Investigation of Risk Factors in Recurrent Stroke
Received Date : 01 Feb 2021
Accepted Date : 23 Mar 2021
Available Online : 30 Mar 2021
Doi: 10.31609/jpmrs.2021-81945 - Makale Dili: TR
J PMR Sci. 2021;24(2):152-8
ÖZET
Amaç: İnme risk faktörleri net bir şekilde tanımlanmıştır, ancak tekrarlayan inmede risk faktörleri ile ilgili çalışma sayısı oldukça azdır. Bu çalışmanın amacı, tekrarlayan inme ile ilişkili risk faktörlerinin belirlenmesidir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinde, 2019-2020 yılları arasında serebrovasküler kaynaklı inme tanısı ile tedavi görmüş hastalardan, tekrarlayan inmeli olgular dâhil edildi. Hastalar, kraniyal manyetik rezonans görüntüleme sonuçlarına göre iskemik ve hemorajik olarak ayrılıp, inmenin tekrarlama sayısı ve zamanı kaydedildi. Tekrarlayan inmenin tipi ve değerlendirilmesi; Akut İnme Tedavisinde Org 10172 Çalışması sınıflamasına göre belirlendi. Hastaların demografik verileri ve mevcut risk faktörleri; hipertansiyon (HT), diabetes mellitus (DM), hiperlipidemi (HL), atriyal fibrilasyon (AF), koroner arter hastalığı (KAH), ailede inme öyküsü, oral kontraseptif kullanımı, sigara ve alkol tüketimi ve laboratuar verileri kaydedildi. Bulgular: Tekrarlayan inmeli 60 hastanın 28’i (%46,7) kadın, 32’si (%53,3) erkekti. İlk inme tipi, hastaların %78,3’ünde (n=47) iskemik, %21,7’sinde (n=13) hemorajikti. İkinci kez inme geçiren hastaların %86,7’si (n=52) iskemik, %13,3’ü (n=8) hemorajikti. Hastalarımızdaki risk faktörleri görülme sıklığına göre HT %88,3 (53); HL %60 (36); DM %46,7 (28); AF %28,3 (17); KAH %30 (18) olarak bulundu. İskemik inmede DM varlığı ve kolesterol seviyesinin yüksekliği risk faktörü olarak tespit edildi (p<0,05). Sonuç: Bu çalışmada, özellikle HT, HL, diyabet ve koroner kalp hastalığının, tekrarlayan inme için önemli risk faktörleri olduğu görülmüştür.
ABSTRACT
Objective: Stroke risk factors are clearly defined, but studies on risk factors in recurrent stroke are very limited. The aim of this study is to determine the risk factors associated with recurrent stroke. Material and Methods: Patients with recurrent stroke who were treated with the diagnosis of cerebrovascular stroke between 2019-2020 in Ankara City Hospital's at Physical Medicine and Rehabilitation Clinic were included in the study. According to the cranial magnetic resonance imaging results; patients were separated as ischemic and hemorrhagic. The number and time of recurrence of the stroke were recorded. The type and evaluation of recurrent stroke was determined according to the Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment classification. Demographic data of patients and current risk factors; hypertension (HT), diabetes mellitus (DM), hyperlipidemia (HL), atrial fibrillation (AF), coronary artery disease (CAD), family history of stroke, oral contraceptive use, smoking and alcohol consumption, and laboratory data were recorded. Results: 28 (46.7%) of the 60 patients with recurrent stroke were female and 32 (53.3%) were male. The first stroke type was ischemic in 78.3% (n=47) of the patients, and hemorrhagic in 21.7% (n=13). Of the patients who had a second stroke, 86.7% (n=52) were ischemic, 13.3% (n=8) were hemorrhagic. The most common risk factors in our patients were HT 88.3% (53), HL 60% (36), DM 46.7% (28), AF 28.3% (17), CAD 30% (18). The presence of DM and high cholesterol level were found to be risk factors for ischemic stroke (p<0,05). Conclusion: In this study, especially HT, HL, diabetes and coronary heart disease were found to be important risk factors for stroke recurrence.
REFERENCES
 1. Aboderin I, Venables G. Stroke management in Europe. Pan European Consensus Meeting on Stroke Management. J Intern Med. 1996;240:173-80. [Crossref]  [PubMed] 
 2. Lopez AD, Mathers CD, Ezzati M, et al. Global and regional burden of disease and risk factors, 2001: systematic analysis of population health data. Lancet. 2006;367:1747-57. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Arsava EM, Kim GM, Oliveira-Filho J, et al. Prediction of early recurrence after acute ischemic stroke. JAMA Neurol. 2016;73:396-401. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Bergström L, Irewall AL, Söderström L, et al. One-year incidence, time trends, and predictors of recurrent ischemic stroke in Sweden from 1998 to 2010: an observational study. Stroke. 2017;48:2046-51. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Nam KW, Kwon HM, Lim JS, et al. Clinical relevance of abnormal neuroimaging findings and long-term risk of stroke recurrence. Eur J Neurol. 2017;24:1348-54. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Sacco RL, Adams R, Albers G, et al; American Heart Association; American Stroke Association Council on Stroke; Council on Cardiovascular Radiology and Intervention; American Academy of Neurology. Guidelines for prevention of stroke in patients with ischemic stroke or transient ischemic attack: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association Council on Stroke: co-sponsored by the Council on Cardiovascular Radiology and Intervention: the American Academy of Neurology affirms the value of this guideline. Stroke. 2006;37:577-617. [Crossref]  [PubMed] 
 7. European Stroke Initiative Executive Committee; EUSI Writing Committee, Olsen TS, Langhorne P, Diener HC, et al. European Stroke Initiative Recommendations for Stroke Management-update 2003. Cerebrovasc Dis. 2003;16:311-37. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Kernan WN, Ovbiagele B, Black HR, et al; American Heart Association Stroke Council, Council on Cardiovascular and Stroke Nursing, Council on Clinical Cardiology, and Council on Peripheral Vascular Disease. Guidelines for the prevention of stroke in patients with stroke and transient ischemic attack: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2014;45:2160-236. Erratum in: Stroke. 2015;46:e54. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Amarenco P, Goldstein LB, Szarek M, et al; SPARCL Investigators. Effects of intense low-density lipoprotein cholesterol reduction in patients with stroke or transient ischemic attack: the Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels (SPARCL) trial. Stroke. 2007;38:3198-204. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Clinical Guidelines for Prescribing Pharmacotherapy for Smoking Cessation. Content last reviewed December 2012. Agency for Healthcare Research and Quality, Rockville, MD. [Link] 
 11. Briasoulis A, Agarwal V, Messerli FH. Alcohol consumption and the risk of hypertension in men and women: a systematic review and meta-analysis. J Clin Hypertens (Greenwich). 2012;14:792-8. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Adams HP Jr, Bendixen BH, Kappelle LJ, et al. Classification of subtype of acute ischemic stroke. Definitions for use in a multicenter clinical trial. TOAST. Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment. Stroke. 1993;24:35-41. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Lank RJ, Lisabeth LD, Sánchez BN, et al. Recurrent stroke in midlife is associated with not having a primary care physician. Neurology. 2019;92:e560-6. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 14. Zhuo Y, Wu J, Qu Y, et al. Clinical risk factors associated with recurrence of ischemic stroke within two years: A cohort study. Medicine (Baltimore). 2020;99:e20830. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 15. Rothwell PM, Coull AJ, Silver LE, et al; Oxford Vascular Study. Population-based study of event-rate, incidence, case fatality, and mortality for all acute vascular events in all arterial territories (Oxford Vascular Study). Lancet. 2005;366:1773-83. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Lloyd-Jones D, Adams R, Carnethon M, et al; American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. Heart disease and stroke statistics--2009 update: a report from the American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. Circulation. 2009;119:480-6. Erratum in: Circulation. 2009;119:e182. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Brown RD, Whisnant JP, Sicks JD, et al. Stroke incidence, prevalence, and survival: secular trends in Rochester, Minnesota, through 1989. Stroke. 1996; 27: 373 -80.
 18. Demirci S, Yalçıner ZB, Bakaç G, et al. Risk factors that affect recurrence in strokes. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2010; 23: 38-43. [Crossref] 
 19. Özdemir G, Özkan S, Uzuner N ve ark. Türkiye'de beyin damar hastalıkları için majör risk faktörleri: Türk çok merkezli strok çalışması. Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi. 2000;6:31-5. [Link] 
 20. Persil B, Bilgin R, Çe P ve ark. İnme yineleme paternleri. Turkiye Klinikleri J Neur. 2013;8(3):73-80.
 21. Seğmen H, Turgut NH, Bolayır E. Strokta rekürrensi etkileyen faktörler. Cumhuriyet Tıp Dergisi. 2006;28:123-6.
 22. Zonneveld TP, Richard E, Vergouwen MD, et al. Blood pressure-lowering treatment for preventing recurrent stroke, major vascular events, and dementia in patients with a history of stroke or transient ischaemic attack. Cochrane Database Syst Rev. 2018;7:CD007858. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 23. Leoo T, Lindgren A, Petersson J, et al. Risk factors and treatment at recurrent stroke onset: results from the Recurrent Stroke Quality and Epidemiology (RESQUE) Study. Cerebrovasc Dis. 2008;25:254-60. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 24. Yalçın E, Yalçın M, Çelik Y, et al. Risk factors for recurrent ischemic stroke in Turkey. Trakya Univ Tip Fak Derg. 2008;25:117-23. [Link] 
 25. Kocaman G, Dürüyen H, Koçer A, et al. Recurrent ischemic stroke characteristics and assessment of sufficiency of secondary stroke prevention. Noro Psikiyatr Ars. 2015;52:139-44. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 26. Hankey GJ, Jamrozik K, Broadhurst RJ, et al. Long-term risk of first recurrent stroke in the Perth Community Stroke Study. Stroke. 1998;29:2491-500. [Crossref]  [PubMed] 
 27. Suanprasert N, Tantirithisak T. Impact of risk factors for recurrent ischemic stroke in Prasat Neurological Institute. J Med Assoc Thai. 2011;94:1035-43. [PubMed] 
 28. Albucher JF, Ferrieres J, Ruidavets JB, et al. Serum lipids in young patients with ischaemic stroke: a case-control study. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2000;69:29-33. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 29. Grundy SM. Does dietary cholesterol matter? Curr Atheroscler Rep. 2016;18:68. [Crossref]  [PubMed] 
 30. Hillen T, Coshall C, Tilling K, et al; South London Stroke Register. Cause of stroke recurrence is multifactorial: patterns, risk factors, and outcomes of stroke recurrence in the South London Stroke Register. Stroke. 2003;34:1457-63. [Crossref]  [PubMed] 
 31. Nedeltchev K, Mattle HP. Diabetes and stroke. Cerebrovasc Dis. 2003;15:25-30. [Crossref] 
 32. El-Gohary TM, Alshenqiti AM, Ibrahim SR, et al. Risk factors and types of recurrent stroke: a Saudi hospital based study. J Phys Ther Sci. 2019;31:743-6. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 33. Wolf PA, D'Agostino RB, Kannel WB, et al. Cigarette smoking as a risk factor for stroke. The Framingham Study. JAMA. 1988;259:1025-9. [Crossref]  [PubMed] 
 34. Manolio TA, Kronmal RA, Burke GL, et al. Short-term predictors of incident stroke in older adults. The Cardiovascular Health Study. Stroke. 1996;27:1479-86. [Crossref]  [PubMed] 
 35. Whelton PK, He J, Appel LJ, et al; National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee. Primary prevention of hypertension: clinical and public health advisory from The National High Blood Pressure Education Program. JAMA. 2002;288:1882-8. [Crossref]  [PubMed] 
 36. Chen J, Li S, Zheng K, et al. Impact of smoking status on stroke recurrence. J Am Heart Assoc. 2019;8:e011696. [Crossref]  [PubMed]  [PMC]