ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

TEMPOROMANDİBULAR EKLEM DİSFONKSİYONU OLAN OLGULARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ
CLINICAL PROPERTIES OF CASES WITH TEMPOROMANDIBULAR JOINT DYSFUNCTION
Makale Dili: TR - Medline No: 33240
ÖZET
Temporomandibular eklem disfonksiyonu (TMED) fonksiyon sırasında ağrı, çene hareketlerinde kısııtlılık, ses (klik), çene kilitlenmesi, çiğneme kaslarında ve eklemde hassasiyet bulgularını içerir. Bu çalışmada TMED'si olan 33'ü kadın, 7'si erkek 40 hastanın demografik özellikleri, ağrı şiddeti kaydedilip; ağrı ile çene hareketleri ve psikolojik faktörler arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çenenin hareketine orta kesici dişler arasındaki mesafe cetvelle ölçülerek bakıldı; ağız açıklığı ( 35 mm altı kısıtlı), yana sağa ve sola kayma ( 7 mm altı kısıtlı), öne hareket (5mm altı kısıtlı) ve ağrının şiddeti Visüel Analog Skala (VAS) ile değerlendirildi. Ağrının ortaya çıkmasının klikle ve psikolojik stresle ilişkisi araştırıldı. Eklem hareketlerinde kısıtlılık ve ağrının şiddeti arasındaki korelasyona bakıldığında ağız açıklığı, protrüzyon, sola kayma hareketi ve VAS değerleri arasında Pearson korelasyon testine göre anlamlı ilişki bulunamadı (p>0,05). Ancak çenede sağa kayma hareketi ile VAS arasında negatif korelasyon mevcuttu (p<0.05). Çene hareketinin sağa kısıtlı olduğunda VAS değeri diğerlerine göre daha düşüktü. Ayrıca, kadın hastaların sayısının erkeklerden fazla olmasının nedeni; ağrı şiddetini ifade etme, hastalık davranışı ve nosiseptif uyaran farklılığı olarak düşünüldü.
ABSTRACT
The temporomandibular joint dysfunction (TMJD) displays symptoms during function such as pain, constraints in the movement of jaw, clicking, jaw locking, over-sensitivity in jaw muscles and in the joint. In this study a total of 40 patients (33 female, 7 male) have been studied, with respect to their demographic characteristics, measuring the intensity of pain, searching for relationships between pain, jaw movements and psychological factors. The jaw movement has been measured with ruler, referring to the distance between medium incisives; the opening of the mouth (below 35 mm is limited), movement to right or left (below 7 mm is limited), protrusion (below 5 mm is limited ) and the intensity of pain have been evaluated with Visual Analoge Scale (VAS). The relationship between pain and click and psychological stress have been studied. With respect to constraints of the motions of joint and pain intensity no significant relationship according to was found between mouth opening, protrusion, movement to left side and value of VAS by pearson orrelation analysis (p<0,05). On the other hand there was negative corelation between jaw movement to right side and VAS (p>0,05). When jaw movement to right side is limited, value of VAS is little than other tests. In addition, the cause of female predominance in our patients could be the difference on expression of pain intensity, behaviour of illness and nociceptive stimulant.