ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

TEMPOROMANDİBULAR EKLEM DİSFONKSİYONU TEDAVİSİNDE SODYUM HYALURONATIN KLİNİK KULLANIMI
CLINICAL USE OF SODIUM HYALURONATE IN TREATING TEMPOROMANDIBULAR JOINT DYSFUNCTION
Makale Dili: EN - Medline No: 32775
ÖZET
Bu çalışma temporomandibular eklem disfonksiyonu olan hastalarda sodyum hyaluronatın etkinliğini değerlendirmek amacıyla planlandı. Çalışmaya MRI yardımı ile redükte edilebilen disk(DDR) tanısı alan toplam 20 hasta dahil edildi.Hastalar intrakapsüler anamnestik indekse göre değerlendirildiler. Hastalara üst eklem boşluğuna bir hafta arayla intraartiküler sodyum hyaluronat enjeksiyonu yapıldı(15mg/ml)(1ml). Altı ay sonraki değerlendirimde hastaların ağzı geniş açmadaki güçlükte %22, alt çene hareketleri sırasındaki ağrı da %28, TME palpasyonuyla oluşan ağrıda %24 ve ses oluşumunda da %26 oranında iyileşme olduğu tespit edildi. Bu sonuçlarla Sodyum hyaluronat uygulanmasının özellikle DDR tanısı alan hastaların tedavisinde etkili olduğunu düşünmekteyiz.
ABSTRACT
This study is planned in order to evaluate the eficacy of sodium hyaluronate in treating certain temporomandibular joint(TMJ) dysfunction. Twenty patients were included the study and were diagnosed as reductible displaced disc (DDR) by means of MRI investigation. They were evaluated by use of intracapsular anamnestic index. They were applied double injections of sodium hyaluronate ( 15mg/ml) ( 1ml) into the superior joint space. At the end of the six month observation period, it has been clarified that, difficulty of opening the mouth widely improved in a ratio of 22%, pain during the movement of lower jaw 28%, pain with palpation of TMJ 24% and TMJ sound in 26%. This results show that sodium hyaluronate has been highly recommended for treatment of especially of DDR cases.