ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Torasik Outlet Sendromuna Eşlik Eden Miyofasiyal Ağrıda Kuru Iğne Tedavisinin Tamamlayıcı Rolü: Bir Olgu Sunumu
Complementary Role of Dry Needling for Myofascial Pain in Thoracic Outlet Syndrome: A Case Report
Received Date : 05 Sep 2014
Accepted Date : 25 Dec 2014
Makale Dili: EN
ÖZET
Torasik Outlet Sendromu (TOS), torasik çıkış bölgesinde brakiyal pleksus, subklavian damarlara bası sonucunda ortaya çıkmakta ve ağrılı semptom ve bulgulara neden olmaktadır. Bu çalışmada, TOS tanısı almış 46 yaşında bir erkek hastaya 5 seans kuru iğne tedavisi uygulandı. Beş seans kuru iğne tedavisi ve egzersiz programı sonrasında hastanın uyuşma şikayetleri kayboldu, ağrı şiddeti %85 oranında azaldı, uyku kalitesi ise %80 oranında arttı. Sonuçlar TOS hastalarında ağrı yönetiminde diğer tedavilere kombine olarak tetik noktaların kuru iğne ile tedavi edilebileceğini göstermektedir.
ABSTRACT
Thoracic outlet syndrome (TOS), is caused by compression of the brachial plexus, subclavian vessels in the thoracic space and leading to painful symptoms and signs. In this study a 46-year-old man suffered from TOS received five sessions of dry needling theraphy. After the five dry needling sessions and therapeutic exercises, the numbness disappeared, the pain decreased by approximately 85% (VAS = 1), and the sleep quality increased by 80%. Results show that trigger points can be treated with dry needling as an adjunctive treatment for managing pain in TOS patients.