ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

TRANSVERS MİYELİT: 32 0LGUNUN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİMİ
TRANSVERSE MYELITIS: RETROSPECTIVE EVALUATION OF 32 CASES
Makale Dili: TR - Medline No: 33145
ÖZET
Transvers miyelit (TM) non-travmatik spinal kord hasarı nedenleri arasındadır. Bu çalışmada merkezimizde yatarak tedavi gören TM olgularının demografik, klinik özellikleri ve rehabilitasyon sonuçlarının değerlendirilmesi ve TM'te iyileşmeye etkili faktörlerin belirlenmesi amaçlandı. 32 TM olgusu retrospektif yöntemle incelendi. Olgulara ilişkin demografik özellikler, spinal kord hasarı bilgileri, rehabilitasyon merkezinde kalış süresi, komplikasyonlar, iyileşme ve rehabilitasyon programı sonucundaki fonksiyonel kazanımların belirlenebilmesi için ambulasyon düzeyleri ve nörojenik mesane değerlendirimleri kaydedildi. Yaş ortalaması 36.8±15.2 yıl, erkek/kadın oranı 1.1, hastalık süresi ortalaması 16.2±18.6 ay ve yatış süresi ortalaması 74.7±53.1 gün olarak belirlendi. Spinal kord hasarı şiddetinin %62.5 olguda komplet olduğu saptandı. En sık torakal tutulum görülmekteydi. Kliniğe yatış sırasında en sık görülen komplikasyonlar üriner enfeksiyonlar ve bası yaralarıydı. Rehabilitasyon programı sonunda 10 (%31.3) olguda ambulasyon yönünden ilerleme olduğu görüldü. Transvers miyelitli olguların ambulasyon ve spontan miksiyon yapabilme düzeyine ulaşabilmeleri iyi prognoz öğeleri olarak ele alındığında yaş, cinsiyet, hastalık süresi özellikleri istatistiksel anlamda farklılık göstermezken inkomplet spinal kord hasarının iyileşmede önemli olduğu saptandı. Spinal kordun bu hastalık grubunda rehabilitasyon tedavinin önemli bir parçasıdır ve olguların fonksiyonel kazanımlarını arttırmaktadır. Ancak transvers miyelitte iyileşme, rehabilitasyon sonuçları ve prognostik faktörlerin belirlenmesine yönelik geniş çalışmalara ihtiyaç vardır.
ABSTRACT
Tranverse myelitis (TM) is one of the etiologic factors of non-traumatic spinal cord injury. In this study, the charts of patients (n=32, 17 males, 15 females) admitted with TM to the Ankara Physical Medicine & Rehabilitation Center were reviewed. Demographic characteristics, level and severity of spinal cord injury, disease duration, complications, length of rehabilitation stay, ambulation characteristics and neurogenic bladder assessments were recorded in all patients. The mean age was 36.8±15.2 years and the mean disease duration was 16.2±18.6 months. The mean length of rehabilitation stay was found to be 74.7±53.1 days. Twenty (62.5%) patients had a complete spinal cord injury and the neurologic level was thoracic in 24 patients. The most frequent complications at rehabilitation admission were urinary tract infections and pressure ulcers. Age, gender, and the disease duration were not significant variables of the good recovery of TM patients evaluated by their ambulation capacity and spontaneous micturition but incompleteness was significant in good recovery. Rehabilitation is an important part of TM treatment and the functional gains of these individuals can be increased by rehabilitation efforts. But there is a need of large prospective studies investigating the recovery, prognostic factors, and rehabilitation results in transverse myelitis.