ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Travmatik Medulla Spinalis Yaralanması Sonrasında Psödomeningosel ve Siringomiyeli Gelişen Bir Olgu
Pseudomeningocele and Syringomyelia Developing After Traumatic Spinal Cord Injury
Received Date : 13 May 2015
Accepted Date : 17 Oct 2015
Makale Dili: TR
ÖZET
Kırk dört yaşında erkek hasta servikal bölgeden kurşunlanma sonrası tetrapleji gelişmesi nedeniyle olaydan bir ay sonra kliniğimize kabul edildi. Olaydan hemen sonra dış merkezde hastaya C6-C7-T1 laminektomi yapılarak dekompresif cerrahi uygulanmıştı. Hastanın ABS (ASIA Bozukluk Skalası)'na göre seviyesi C5 ABS A olarak belirlendi. Kliniğe kabul edildiğinden itibaren servikal bölgede ağrı tarifleyen hastanın ağrısının ayırıcı tanısında musküloskeletal ağrı, nöropatik ağrı ve bölgesel enfeksiyona bağlı ağrı düşünüldü. Hasta şiddetli, zonklayıcı karakterde ağrı tariflediğinden ve ağrısı pozisyon değişikliği ile şiddetlendiğinden tanıda ilk etapta musküloskeletal ağrı düşünüldü. Miyorelaksan ve antienflamatuar ilaç tedavisi başlandı. Buna rağmen hastanın şikayetlerinin giderek arttığı gözlendi. Servikal Manyetik Rezonans Görüntüleme incelemesinde psödomeningosel ve siringomiyeli tespit edildi. Hasta nöroşirürji bölümüne devir edildi. Poş eksizyonu, dura onarımı yapıldı ve kistoperitoneal şant konuldu. Hasta operasyon sonrası kliniğe tekrar kabul edildiğinde boyun ağrısının şiddeti belirgin olarak azalmış, hasta oturma ve pozisyon değişikliğini kolay tolere edebilir konuma gelmişti.
ABSTRACT
Forty-four-year-old male patient was admitted to our clinic due to development of tetraplegia after gunshot injury to the cervical region one month after the incident. Immediately after the incident, by making C6-C7-T1 laminectomy decompressive surgery was performed. Level of patient was identified as C5 ASIA A according to ASIA scale. Musculoskeletal pain, neuropathic pain, local infection were considered in the differantial diagnosis of pain of the patient who reported pain in servical region from the time of admission to the clinic. Since the patient described severe, throbbing pain and the pain exacerbated by position change, musculoskeletal pain was considered in diagnosis at first. Myorelaxant and anti-inflammatory drug therapy was started. Despite this, a significant increase was observed in the patient's complaints. Pseudomeningocele and syringomyelia were determined in cervical magnetic resonance imaging examination. The patient was transferred to the neurosurgery department. Pouch excision and dura repair were performed cystotoperitoneal shunt was placed. When the patient was readmitted to clinic after operation, severity of servical pain significantly reduced, the patient had came to the situation of easily tolerating the seating and position changes.