ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

TRAVMATİK SPİNAL KORD YARALANMASINDAN SONRA GÖRÜLEN KOMPLİKASYONLAR: RETROSPEKTİF ÇALIŞMA
THE COMPLICATIONS FOLLOWING SPINAL CORD INJURY: A RETROSPECTIVE STUDY
Makale Dili: TR - Medline No: 66252
ÖZET
Spinal kord yaralanmasının (SKY) boşaltım, deri, solunum, kardiyovasküler, ve kas-iskelet sistemlerini içeren birçok biyolojik sistemin fonksiyonunu değiştirdiği ve bu sekonder bozuklukların uygun tedavi edilmedikleri takdirde, bireyin sosyal katılımı ve yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkilerinin olabileceği iyi bilinmektedir.

Travmatik SKY sonrası sekonder komplikasyonların sıklığını ve çeşitli değişkenlerle ilişkilerini belgelemek amacıyla, 1 yıllık süreç içindeki 27 kadın ve 44 erkek, toplam 71 SKY'li hastanın (ort.yaş: 32.4 ±10.9) verileri toplandı. Bası yarası, idrar yolu enfeksiyonu, ve spastisite benzer sıklıklarda (% 65-62) en yaygın gözlenen komplikasyonlardı. Olasılıkla hastaların nörolojik iyileşme sürecinde olmaları ve mevcut komplikasyonlarına bağlı olarak, spastisite derecesi ile spastisite süresi (r=0.5) ve SKY sonrası geçen süre (r=0.4) arasında pozitif korelasyon saptandı (p<0.05).

Sonuç olarak, SKY hastaları yüksek oranda sekonder bozukluklara sahiptir. Bu oranı düşürmek için erken dönemde rehabilitasyon, komplikasyonları önleyici eğitim ve takip vizitlerinin yapıldığı yaygın Rehabilitasyon servis ağına gereksinim vardır.

ABSTRACT
It is well known that spinal cord injury (SCI) is likely to modify the functioning of several biological systems, including urinary, cutaneous, respiratory, cardiovascular, and musculoskeletal systems, and that secondary impairments, if they are not managed properly, may have deleterious impact on the person's social participation and quality of life.

In order to document the incidence of secondary complications and relationships between certain variables following spinal cord injury (SCI), data were collected from 27 females and 44 males, totally 71 patients (mean age: 32.4 ±10.9) with SCI in one-year period. Pressure ulcers, urinary infection, and spasticity were the most common complications observed with similar frequencies as much as 65-62%. Statistically significant positive correlations were detected between the grade of the spasticity and the duration of the spasticity (r=0.5), and the duration following SCI (r=0.4), possibly due to the patients being neurological healing process and their present complications.

As a conclusion, patients with SCI present a high prevalence of secondary impairments. Widespread Rehabilitation service network is needed to reduce this prevalence by rehabilitation in early period, education for prevention of complications and follow-up visits.