ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

TRAVMATİK VE TRAVMATİK OLMAYAN OMURİLİK YARALANMALI HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE GELİŞEN KOMPLİKASYONLAR: RETROSPEKTİF ÇALIŞMA
DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND COMPLICATIONS OF TRAUMATIC AND NONTRAUMATIC SPINAL CORD INJURED PATIENTS: A RETROSPECTIVE STUDY
Makale Dili: TR - Medline No: 66183
ÖZET
Bu çalışmada, yatarak rehabilitasyon programına dahil edilmiş olan omurilik yaralanmalı hastalara ait medikal kayıtların retrospektif olarak incelenmesi ile; ülkemizdeki omurilik yaralanmalı hastalara ait demografik özellikler ve bu hastaların geçirdiği komplikasyonlar ile ilgili bir fikir sahibi olmak üzere çalışmamızı planladık. Aynı zamanda hastaların omurilik yaralanmasını takiben ne kadar süreyle yatarak tedavi gördüklerini araştırdık. 463 (327 E, 136 K) omurilik yaralanmalı hastanın medikal kayıtları incelendi. Hastaların yaş aralığı 13-77 ortalaması ise 34,65 ±13,69 yıldı. Hastalarımız travmatik omurilik yaralanmalı (T/OY) 405 hasta (295E, 110K) ve travmatik olmayan omurilik yaralanmalı (TO/OY) 58 hasta (32 E, 26 K) olarak iki gruba ayrıldı. T/OY grubunda hastaların büyük çoğunluğu; erkek (%72,8), travma nedeni yüksekten düşmeye (%42,5) bağlı torakolomber bölge yaralanması olan (%47,9). ASIA A (komplet % 49,4) grubu. Paraplejik (%81,2) hastalardı. Rehabilitasyon merkezinde ortalama yatış süresi (YS) 85,45 2,14 gün bulundu. Azalan sıklık sırasına göre T/OY hastalarda en yaygın komplikasyonlar şöyle sıralanmaktaydı; idrar yolu enfeksiyonu (İYE) %76, bası yaraları %44,4, spastisite %27,2, TO/OY hastaların yaş ortalaması 42,5'du ve çoğunluğunu erkek hastalar oluşturmaktaydı. Neoplaziler (%34,5) bu gruptaki OY'nin en sık nedeni olarak saptandı. Bu bulgular TO/OY hastaların T/OY hastalar ile karşılaştırıldığında farklı demografik özelliklere ve daha kısa yatış sürelerine sahip olduklarını göstermektedir.
ABSTRACT
In this study, our objective was to gain a general insight to the demographic characteristics and complications of spinal cord injury (SCI) patients in our country by retrospectively examining the medical records of our hospital belonging to the SCI patients that have been included in the inpatient rehabilitation program. Furthermore, we have investigated the length of stay (LOS) in the rehabilitation center. The medical records of 463 (327 male, 136 female) patients with SCI were examined. The age range of the patients was 13-77 years with a mean of 34.65 ± 13.69 years. These were divided into two groups as patients with traumatic spinal cord injury (T/SCI) with 405 patients (295 male, 110 female) and patients with nontraumatic spinal cord injury (NT/SCI) with 58 patients (32 male, 26 female). Majority of patients in T/SCI group was male (72.8%), having SCI due to falls (42.5%), having trauma at thoracolumbar region (47.9%). Mean LOS in the rehabilitation center for this group was 85.5± 2.14 days. In descending order of frequency, the most common complications encountered in T/SCI patients were as follows; urinary tract infections (UTI) (76%), pressure ulcers (44.4%) spasticity (27.2%). The mean age of NT/SCI patients was found to be 42,5 years and most of the NT/SCI patients were male. Neoplasias (34.5%) were identified to be the most common reason of SCI in this group. The findings indicate that NT/SCI patients have a different demographic characteristics compared with T/SCI patients and shorter rehabilitation LOS.