ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Ulnar Sinirin Dirsekte Tuzak Nöropatisi Yanlış Tanısı Alan Mediastinal Schwannom Olgusu
A Case of Mediastinal Schwannoma Misdiagnosed as Ulnar Nerve Entrapment at the Elbow
Received Date : 06 May 2014
Accepted Date : 03 Sep 2014
Makale Dili: TR
ÖZET
Schwannom, periferik sinir kılıfının schwann hücrelerinden köken alan iyi huylu tümördür. Genellikle ağrı ve parastezi gibi klinik semptomlara neden olur. Burada, ‘ulnar sinirin dirsekte tuzak nöropatisi' hatalı tanısı ile opere edilen 23 yaşında bir kadın olgu sunulmuştur. Cerrahi sonrası takiplerinde düzelme izlenmemesi nedeni ile hastanın tanısı tekrar gözden geçirilmiştir. Hasta radyolojik görüntüleme ve elektrofizyolojik inceleme sonrası C8-T1 düzeyinde pregangliyonik kökleri etkileyen mediastinal schwannom tanısı almış ve tümör tamamen çıkarıldıktan sonra 3 hafta süre ile rehabilite edilmiştir.
ABSTRACT
Schwannoma is benign tumor, originating from schwann cells of peripheral nerve sheath. Usually it causes clinical symptoms like pain and paresthesia. Herein, a case of 23-year-old woman, who underwent a surgery with a misdiagnosis of ‘ulnar nerve entrapment at the elbow' was presented. Since no improvement was seen in the follow-up after the surgery, the diagnosis of the patient was revised. After radiological imaging and electrophysiological analysis, she was diagnosed as mediastinal schwannoma involving C8-T1 preganglionic roots. She was underwent 3 weeks of rehabilitation after the tumor was completely resected.