ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Ulnar ve Median Sinir F Dalga Latans Farkının Dirsekte Ulnar Sinir Tuzak Nöropati Tanısında Kullanılabilirliği: Gerçekten Güvenilir mi?
The Usefulness of Ulnar to Median F Wave Latency Difference for the Diagnosis of Ulnar Nerve Entrapment at the Elbow: Is it Really Reliable?
Received Date : 30 Oct 2014
Accepted Date : 16 Feb 2015
Makale Dili: EN
ÖZET
Amaç: Geçmişte tuzak nöropatilerin tanısında minimum F dalga latans farkı araştırılmıştır. Ancak dirsekte ulnar sinir tuzak nöropati tanısında kullanımı ile ilgili sınırlı bilgi mevcuttur. Bu çalışmanın amacı ipsilateral ulnar ve median sinir F dalga latans farkının dirsekte ulnar sinir tuzak nöropati tanısında kullanılabilirliğini değerlendirmektir.

Yöntemler: Elektrofizyolojik olarak tek taraflı dirsek düzeyinde ulnar sinir tuzak nöropati tanısı alan hastalar retrospektif olarak incelendi. Bilateral median ve ulnar sinir motor ve duyu iletim çalışması yapılmış olan 52 hasta çalışmaya alındı. Ulnar ve ipsilateral median sinir minimum F dalga latans farkı her kol için kaydedildi. Sağlam olan kollara ait veriler kontrol olarak kabul edildi.

Bulgular: Sağlam ve etkilenen koldaki ulnar ve median sinir minimum F dalga latansları benzer olarak bulundu. Ancak, etkilenen kolda ortalama ulnar ve median sinir minimum F dalga latans farkı yüksek bulundu (0.78 vs. -0.10, p=0.003). Ulnar ve median sinir minimum F dalga latans farkının dirsekte ulnar sinir tuzak nöropati tanısındaki sensitivitesi %53.85, spesifitesi %80.77 bulundu.

Sonuçlar: Ulnar ve median sinir minimum F dalga latans farkı dirsekte ulnar sinir tuzak nöropati tanısında kullanılabilir ancak düşük sensitiviteye sahiptir. Daha büyük hasta gruplarıyla ve araştırmacıların çalışmaya kör olduğu ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

ABSTRACT
Objective: Investigators have studied minimum F wave latency difference (FWLD) for the diagnosis of entrapment neuropathies in the past, but there is limited information on the utility of minimum FWLD for the diagnosis of ulnar nerve entrapment at the elbow (UNEE). The aim of this study is to evaluate the utility of ipsilateral ulnar to median nerve FWLD in the diagnosis of UNEE.

Methods: Patients with an electrophysiological diagnosis of unilateral UNEE were included in this retrospective study. Median and ulnar nerves motor and sensory conduction and F wave studies were carried out bilaterally in 52 patients. The minimum FWLD between the ulnar and ipsilateral median nerve was noted for each arm. Data of healthy arms were used as control values.

Results: The ulnar and median nerve minimum F wave latencies were found to be similar in the affected and healthy arms of the subjects. However, the mean ulnar to median nerve minimum FWLD value was higher in the affected arms (0.78 vs. -0.10, p=0.003). Ulnar to median minimum FWLD was found to have a sensitivity of 53.85% and specificity of 80.77% for the diagnosis of UNEE.

Conclusion: Ulnar to median minimum FWLD can be used as a diagnostic marker for UNEE but has low sensitivity. Further studies with larger sample sizes and investigators blinded to the study are required.