ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


SEREBRAL PALSI

Üst Ekstremite Tendon Yaralanmalarının Rehabilitasyonu
Rehabilitation of the Tendon Injuries of the Upper Extremity
Received Date : 25 Jun 2011
Accepted Date : 02 Aug 2011
Makale Dili: TR - Medline No: 100785
ÖZET
Üst ekstremite tendon yaralanmaları engellilikle sonuçlanabilmesi bakımından önemlidir, bu nedenle geniş kapsamlı bir rehabilitasyon programı uygulanmalıdır. Cerrahi tedavilerdeki gelişmeler ve zamanında başlanılan rehabilitasyon uygulamaları sayesinde son yıllarda morbiditede azalma sağlanmıştır. Tendon hasarının rehabilitasyonu, cerrahi sonrası hemen başlanan ve aylarca devam eden bir süreçtir. Erken rehabilitasyon ve splintleme uygulanmazsa parmaklarda hareket kaybı, kontraktürler ve sonuçta engellilikle sonuçlanabilmektedir. Rehabilitasyonunun amacı; parmak hareketini arttırmak, skarlaşmayı önlemek, mümkün olan en iyi fonksiyonel duruma ulaşmak, hastanın mesleki ve rekreasyonel faaliyetlerini yeniden kazanmasını sağlamaktır. Tendon yaralanmalarının rehabilitasyonu için temel unsurlar; bölgenin anatomik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak, el bileği ve parmakların doğru pozisyonda splintlenmesi ve uygun egzersizler için doğru zamanlamadır. Bu makalede tendon yaralanmalarında hem immobilizasyon hem de terapötik egzersiz yaklaşımları anlatılmıştır. (FTR Bil Der 2011;14 Özel Sayı: 1-6)
ABSTRACT
Upper extremity tendon injuries are important in terms of causing disability thus a comprehensive rehabilitation program should be applied. Thanks to the advances in surgical treatments and rehabilitation applications started on time, a reduction in morbidity is provided in recent years. Tendon injury rehabilitation is an ongoing process for months, starting immediately after surgery. Tendon damage if untreated can cause loss of finger movement, even contractures causing deformities and consequently may lead to disability. If rehabilitation and adequate splinting are not applied flexor tendon injury can cause loss of finger movement, contractures and consequently may lead to disability. The aim of rehabilitation is to increase the ability of finger movement, avoid scarring, achieve the patient to provide best possible functional status, and to restore vocational and recreational activities. The keystones for the rehabilitation of tendon injuries are; knowledge of the anatomic characteristics of the area, the correct position of splinting of the wrist and fingers, and the timing for institution of adequate exercises. Both immobilization and therapeutic exercise approaches to tendon injuries are described in this section. (J PMR Sci 2011;14 Suppl 1: 1-6)