ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

ÜST EKSTREMİTEDE FLEKSÖR REFLEKS İNCELENMESİ: KARPAL TÜNEL SENDROMLU HASTALAR VE NORMAL BİREYLERDE KARŞILAŞTIRMA
ASSESSMENT OF FLEXOR REFLEX ON UPPER EXTREMITIES: COMPARISON BETWEEN PATIENTS WITH CARPAL TUNNEL SYNDROME AND NORMAL SUBJECTS
Makale Dili: TR - Medline No: 66194
ÖZET
Ağrılı bir duysal uyaran uygulandığında ekstremitede fleksör kaslar kasılır ve böylece ekstremite uyarandan çekilir. Buna fleksör refleks (FR) denilir. FR uyarımla indüklenebilen ve stabil fizyolojik yanıtlar olan spinal reflekslerden biridir. Ağrı değerlendirilmesinde ve kantifiye edilmesinde diğer subjektif yöntemlere göre daha güvenilir bir araç olarak kullanılabilir. Daha önce FR?le ilgili çalışmalar daha çok sağlıklı gönüllülerin alt ekstremitelerinde yapılmıştır. Üst ekstremitede yapılmış az sayıda araştırma vardır. Bu araştırma ile fleksör refleksin üst ekstremitede elde edilip edilemeyeceğini, özelliklerini ve sık görülen bir tuzak nöropati olan karpal tünel sendromlu hastalarda normallere göre farklılıkların belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Bu çalışmada karpal tünel sendromlu hastalar ve normal gönüllülerde II. parmak ve V. parmaktan duyma eşiği anahtar kabul edilerek artan şiddette elektriksel uyarım yapılıp triseps braki (TB), biseps braki (BB), ekstensör karpi radiyalis (EKR), fleksör digitorum süperfisyalis (FDS), abdüktor pollisis brevis (APB) ve 1. dorsal interosseöz (1DİO) kaslarından kayıt alındı. BB, TB ve EKR kaslarında FRY elde edilme sıklığı diğer kaslara göre daha fazlaydı ve elde edilen ham ve rektifiye edilen FRY ortalama amplitüdleri, süre ve alanları daha büyüktü. FRY parametreleri gruplar arasında belirgin farklılık göstermemektedir. Akım şiddeti artışıyla FRY elde edilme sıklığı, elde edilen ham ve rektifiye edilmiş FRY ortalama amplitüd, süre ve alan değerleri anlamlı olarak artmaktaydı. Sonuç olarak kayıt alınan kaslar arasında en verimli, kolay ve güvenilir kayıtlama için seçilmesi gereken kaslar üst ekstremitede BB kası başta olmak üzere TB ve EKR kaslarıdır. FR klinik ya da deneysel amaçla kullanıldığında en iyi FRY?nı oluşturabilen en düşük akım şiddetinden daha yüksek bir değer uygulanmalıdır. Klinik ve deneysel araştırmalarda farmakolojik ya da nonfarmakolojik etkilerin takibinde akım şiddetinin 20 mA?den az olmaması gerektiği kanısına varılmıştır.

ABSTRACT
Application of a noxious stimulus to a limb causes flexor muscles contract and move the limb away from the offending event. This is called as flexor reflex (FR). FR is one of the spinal reflexes having stable physiological responses and can be induced with stimulation. FR can be used more reliably for pain quantification and assessment when compared with other subjective methods. Previous studies of FR were mostly carried out on lower extremities of healthy volunteers. There exist only a few studies on studies of FR at upper extremities and on diseases that can effect FR. The aim of our study is to investigate the electrophysiological occurrence and features of flexor reflex on upper extremities and also to determine the distinctions in patients with carpal tunnel syndrome which is a very common entrapment neuropathy.

In this study on normal volunteers and volunteering patients with carpal tunnel syndrome we have elicited FR from triceps brachii (TB), biceps brachii (BB), extensor carpi radialis (ECR), flexor digitorum superficialis (FDS), abductor pollicis brevis (APB) and first dorsal in-terosseus (1DIO) muscles upon increasing intensities of electrical stimuli applied to 2nd and 5th digits. Flexor reflex responses (FRR) were more frequently elicited from BB, TB and ECR muscles compared to other muscles. Same muscles yielded greater mean values for durations, amplitudes, and areas of rectified responses. FRR parameters have shown no significant difference between two groups. Also frequency of recorded FRY and the amplitude, area of the rectified responses were linearly related by the level of the current intensity. We conclude that for a productive, reliable and easy recording of FRR on upper extremity proximally situated BB, TB or ECR muscles must be chosen and a current intensity that yields with the best FRR must be used. In clinical and experimental studies the current intensity for pharmacological and nonpharmacological effects current intensity must be no less than 20 mA.