ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Uzun Süre Litotomi Pozisyonunda Kalmaya Bağlı Gelişen Peroneal Palsi
Peroneal Palsy Due to Long-Term Exposure to Lithotomy Position
Received Date : 30 Aug 2013
Accepted Date : 09 Dec 2013
Makale Dili: TR
ÖZET
Peroneal sinir, anatomik seyri nedeniyle sıkça dış basılara maruz kalır ve çok yüzeyel olduğu için bası en sık fibula başında meydana gelir. Bası nedenleri arasında eksternal kompresyon, travma, uzun süre bacak bacak üzerine atma, çömelme gibi pozisyonel sebepler sayılabilir. Ayrıca normal doğum esnasında uzun süre litotomi pozisyonunda kalmak nadirde olsa eksternal basıya yol açabilir. Literatürde obstetrik vakalarda nörolojik hasara bağlı alt ekstremite duyu ve motor disfonksiyon insidansı %0.008 ile %0.5 arasında değişmektedir. Klinikte ayak dorsifleksörlerinde kuvvetsizlik nedeniyle düşük ayak ve yürüme zorluğu hastaların en önemli yakınmasıdır. Periferik nörojenik kaynaklı düşük ayak olgularının % 30.6'sı peroneal sinir hasarına bağlı gelişmektedir. Tuzak nöropatilerde optimal iyileşme etiyolojinin erken tanınması, lezyon seviyesinin iyi tanımlanması, seri klinik değerlendirme, elektrofizyolojik çalışmalar ve iyi tedavi zamanlaması ile sağlanır. Burada litotomi pozisyonunda kalmaya bağlı nadir görülen bir peroneal palsi olgusunun klinik değerlendirme, tanı ve tedavi planlaması literatür eşliğinde tartışılmıştır.
ABSTRACT
Peroneal nerve is exposed to external pressures frequently due to its anatomical course and because its more superficial position, entrapment occurs most commonly at the level of fibular head. Causes of compression include external compression, trauma, crossings one's legs for a long time, positional reasons such as squatting. Besides during normal vaginal delivery; staying in lithotomy position for a long time can lead to external compression occasionally. The reported incidence of postpartum lower extremity motor and sensory dysfunction secondary to neurological injury in present day obstetric practice is between 0.008% and 0.5%. Patients' most important complaints are walking difficulty and foot drop because of weakness of ankle dorsiflexors. 30.6% of cases with peripheral neurogenic foot drop have peroneal nevre lesion. Optimal improvement of entrapment neuropathies provided by early detection of the etiology, well description of lesion level, serial clinical examination, electrophysiological studies and better timing of treatment. In this paper; we discussed clinical assessment, diagnosis and treatment planning of a rare case with peroneal palsy developed after staying at lithotomy position with literature review.