ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Waddell Engellilik İndeksi’nin Türkçe Versiyonunun Kültürler Arası Çevirisi, Geçerliliği ve Güvenilirliği
Cross-Cultural Translation, Validity and Reliability of the Turkish Version of the Waddell Disability Index
Received Date : 04 Nov 2022
Accepted Date : 10 Jan 2023
Available Online : 19 Jan 2023
Doi: 10.31609/jpmrs.2022-94169 - Makale Dili: EN
J PMR Sci. 2023;26(2):206-13
ÖZET
Amaç: Hastanın fonksiyonel yeteneklerini değerlendirmenin ve başarılı bir tedavi prosedürüne karar vermenin en önemli yönü, değerlendirme anketlerinin doğru yönetimidir. Bu çalışmanın amacı, Waddell Engellilik İndeksi’ni [Waddell Disability Index (WDI)] Türkçeye çevirmek ve Türk popülasyonunda bel ağrılı [low back pain (LBP)] hastalar arasında güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya, en az 3 aydır bel ağrısı olan 100 (63 kadın, 37 erkek) kişi dâhil edildi. Tüm katılımcılardan WDI, Roland-Morris Engellilik Anketi [Roland-Morris Disability Questionnaire (RMDQ)] ve Bournemouth Anketi’ni [Bournemouth Questionnaire (BQ)] kabul gününde ve 1 hafta sonra doldurmaları istendi. Güvenirliğin değerlendirilmesi için test-tekrar test güvenirliği ve iç tutarlılık analizleri uygulanmıştır. Test-tekrar test analizi, sınıf içi korelasyon katsayısı [intraclass correlation coefficient (ICC)] yöntemi (%95 güven aralığı) kullanılarak değerlendirildi. İç tutarlılık için Cronbach alfa katsayısı değeri hesaplanmıştır. Yakınsak geçerlilik için Spearman korelasyon katsayısı analizi kullanıldı. Bulgular: Çalışmada ortalama yaş 50,14±12,61 yıl idi. WDI, iyi bir iç tutarlılığa (Cronbach alfa katsayısı=0,816) ve mükemmel test-tekrar test güvenilirliğine (ICC=0,957) sahipti. WDI ile RMDQ arasındaki Spearman korelasyon katsayısı 0,641 ve WDI ile BQ arasındaki Spearman korelasyon katsayısı 0,729 olarak hesaplandı. Bu sonuçlar, WDI’nın RMDQ ve BQ ile çok iyi korele olduğunu gösterdi (p<0,001). Sonuç: Sonuçlarımız, WDI’nın Türkçe versiyonunun Türk halkı için güvenilir ve geçerli bir araç olduğunu göstermektedir.
ABSTRACT
Objective: The most important aspect of evaluating the functional abilities of the patient and deciding on a successful treatment procedure is the correct management of the evaluation questionnaires. The aim of this study was to translate the Waddell Disability Index (WDI) into the Turkish language and assess its reliability and validity among patients with low back pain (LBP) in the Turkish population. Material and Methods: >100 subjects (63 female, 37 male) who had LBP for at least 3 months were included in this study. All participants were asked to complete the WDI, the Roland-Morris Disability Questionnaire (RMDQ), and the Bournemouth Questionnaire (BQ) on the day of admission, and 1 week later. The testretest reliability and internal consistency analyses were applied for the assessment of reliability. The test-retest analysis was assessed by using the intraclass correlation coefficient (ICC) method (95% confidence interval). The value of Cronbach’s alpha coefficient was calculated for internal consistency. Spearman’s correlation coefficient analysis was used for convergent validity. Results: The mean age was 50.14±12.61 years in the study. The WDI had a good internal consistency (Cronbach’s alpha coefficient= 0.816) and excellent test-retest reliability (ICC=0.957). Spearman’s correlation coefficient of the WDI with the RMDQ was calculated at 0.641 and Spearman’s correlation coefficient of the WDI with the BQ was calculated at 0.729. These results showed that the WDI is very well correlated with the RMDQ and the BQ (p<0.001). Conclusion: Our results suggest that the Turkish version of the WDI is a reliable and valid instrument for Turkish people.
REFERENCES
 1. Froud R, Patterson S, Eldridge S, et al. A systematic review and meta-synthesis of the impact of low back pain on people's lives. BMC Musculoskelet Disord. 2014;15:50. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 2. Melikoglu MA, Kocabas H, Sezer I, et al. Validation of the Turkish version of the Quebec back pain disability scale for patients with low back pain. Spine (Phila Pa 1976). 2009;34:E219-24. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Duruöz MT, Özcan E, Ketenci A, et al. Development and validation of a functional disability index for chronic low back pain. J Back Musculoskelet Rehabil. 2013;26:45-54. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Davidson M, Keating JL. A comparison of five low back disability questionnaires: reliability and responsiveness. Phys Ther. 2002;82:8-24. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Longo UG, Loppini M, Denaro L, et al. Rating scales for low back pain. Br Med Bull. 2010;94:81-144. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Yakut E, Düger T, Oksüz C, et al. Validation of the Turkish version of the Oswestry Disability Index for patients with low back pain. Spine (Phila Pa 1976). 2004;29:581-5; discussion 585. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Beaton DE, Bombardier C, Guillemin F, et al. Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures. Spine (Phila Pa 1976). 2000;25:3186-91. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Mokkink LB, Terwee CB, Patrick DL, et al. The COSMIN checklist for assessing the methodological quality of studies on measurement properties of health status measurement instruments: an international Delphi study. Qual Life Res. 2010;19:539-49. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 9. Ullman JB. Structural equation modeling. In Tabachnick BG, Fidell LS. Using Multivariate Statistics. 5th ed. Needham Heights: Allyn & Bacon Inc; 2006. pp. 653-771.
 10. Küçükdeveci AA, Tennant A, Elhan AH, et al. Validation of the Turkish version of the Roland-Morris Disability Questionnaire for use in low back pain. Spine (Phila Pa 1976). 2001;26:2738-43. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Gunaydin G, Citaker S, Meray J, et al. Reliability, validity, and cross-cultural adaptation of the Turkish Version of the Bournemouth Questionnaire. Spine (Phila Pa 1976). 2016;41:E1292-7. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Waddell G, Main CJ. Assessment of severity in low-back disorders. Spine (Phila Pa 1976). 1984;9:204-8. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Weir JP. Quantifying test-retest reliability using the intraclass correlation coefficient and the SEM. J Strength Cond Res. 2005;19:231-40. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Andresen EM. Criteria for assessing the tools of disability outcomes research. Arch Phys Med Rehabil. 2000;8:S15-20. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Feise RJ, Michael Menke J. Functional rating index: a new valid and reliable instrument to measure the magnitude of clinical change in spinal conditions. Spine (Phila Pa 1976). 2001;26:78-86 discussion 87. Erratum in: Spine 2001;26:596. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Nattrass CL, Nitschke JE, Disler PB, et al. Lumbar spine range of motion as a measure of physical and functional impairment: an investigation of validity. Clin Rehabil. 1999;13:211-8. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Smeets R, Köke A, Lin CW, et al. Measures of function in low back pain/disorders: Low Back Pain Rating Scale (LBPRS), Oswestry Disability Index (ODI), Progressive Isoinertial Lifting Evaluation (PILE), Quebec Back Pain Disability Scale (QBPDS), and Roland-Morris Disability Questionnaire (RDQ). Arthritis Care Res (Hoboken). 2011;S158-73. [Crossref]  [PubMed]