ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

YARALANMA SONUCU ORGAN KAYBI OLUP OLMAMASINA GÖRE REHABİLİTASYON SÜRECİNDEKİ HASTALARIN SOSYAL İLİŞKİLERİNİN ETKİLENİMİ*
THE INFLUENCE OF POST-INJURY ORGAN LOSS ON THE SOCIAL INTERRELATIONSHIPS DURING THE REHABILITATION PROCESS
Makale Dili: TR - Medline No: 33144
ÖZET
Yaralanma sonucu oluşan organ kaybı bireyi etkileyerek uyum güçlüklerine sebep olabilir ve bireyin sosyal işlevselliğinde aksamalara neden olabilir. Bu araştırmada, 109 erkek hastanın organ kaybı durumu ile sosyal ilişkileri arasındaki değişim araştırılmıştır. Araştırmada herhangi bir şekilde yaralanma sonucu organ kaybı olan ve olmayan hastaların psikolojik durumları, aile ilişkileri, yakın çevre ve arkadaş ilişkileri ve gelecek hakkındaki duygu ve düşünceleri incelenmiştir. Buna göre yaralanma sonrası organ kaybı varlığı ya da yokluğu sosyal ilişkilerde az da olsa etkilenmeye neden olmakla birlikte aradaki fark anlamlı bulunmamıştır (P>0.05). Organ kaybının ortaya koyduğu sakatlığın bir bireyi daha çok ekonomik zeminde zorladığı, birey ve aileye yük olduğu görülmüştür. Bu soruna yönelik kesin çözümlerin gerekliliği ve bu yükün çeşitli toplumsal kuruluşlar ile desteklenmesi ve mesleki rehabilitasyonun gerekliliği ortaya konmuştur.
ABSTRACT
Injuries resulting with organ loss, may cause adaptation problems and functional derangements in the social relations by effecting the person. In this study, the association of organ loss and its effect on social relations of 109 male patients has been investigated. In this study, we investigated the psychological moods, family relationship, the relationship with friends, social relationship of the patients with and without organ loss, we also investigated their expectations regarding future. Although there was a small affection, there was no statistically significant difference between the patients with and without organ loss (P>0.05). The results of the impairment are mainly in the field of finance. The patients and their families are usually in a difficult situation. The need of certain solutions and a vocational rehabilitation process and supports by various social foundations has been suggested.