ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Yaşlılarda Düşmeye Yol Açan Fiziksel, Fonksiyonel ve Sosyokültürel Parametreler: Çok Merkezli Çalışma
Physical, Functional and Sociocultural Parameters That Predict Fall in Elderly: Multicenter Study
Received Date : 22 Nov 2014
Accepted Date : 01 Feb 2015
Makale Dili: EN
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada yaşlılarda düşmeye yol açabilecek demografik, klinik ve psikososyal etkileri araştırdık.

Yöntemler: Bu çalışma 11 fiziksel tıp ve rehabilitasyon kliniğindeki yatan hastalar üzerinde yapılmış gözlemsel araştırmadır. Çalışmaya 65 yaş ve üzeri 275 hasta alındı. Olgulara son bir yıl içerisinde düşüpdüşmediği soruldu. Kişilerin demografik ve klinik özellikleri, bilişsel fonksiyon durumu, yaşam kalitesi ve depresyon varlığı belirlendi.

Bulgular: Altmış beş hasta son bir yıl içerisinde düşmüştü. Güçsüzlük, bitkinlik baş dönmesi olanlarda bacaklarda şişlik ve baş dönmesi olanlarda düşme daha sık bulundu. Düşme deneyimi olanların fonksiyonel durumu olmayanlara göre daha düşük (p:0.028), depresif semptomları daha fazla (p=0.019) ve NHP ile ölçülen yaşam kalitesinin fiziksel aktivite, enerji düzeyi ve emosyonel reaksiyon subgrupları daha kötüydü (p= 0.016,0.015,0.005 ). Yetiyitimi ve mental durum gruplarda benzerdi (p=0.006).

Sonuçlar: Yaşlılarda düşmeye sık rastlanır ve bir dizi etmenler bu duruma yol açabilir. Kas-iskelet sistemi sorunları, fonksiyonel durum ve sosyal durum bunlardan birkaçıdır. Bu konuda çalışmalar olsa da sonuçları çelişkilidir. Bu nedenle yaşlılarda düşmeye yol açan risk etmenlerinin belirlenmesi amacıyla ileri araştırmalara gereksinim olduğu kanısındayız.

ABSTRACT
Objective: To investigate the association between fall and demographic, clinical and psychosocial characteristics in elderly people.

Methods: The study was conducted in 11 different physical medicine and rehabilitation clinics in Turkey. Two hundred seventy five patients who were 65 or older were included into this study. The history of fall in the last year were obtained. The demographical and clinical properties, cognitive function, quality of life, disability and level of depression were noted.

Results: Sixty five patients had fall experience in the last year. Falls are common in patients with weakness, fatigue, dizziness, swelling in legs and subjects with appetite loss. The fallers had lower functional status than non fallers (p=0.028). Fallers had more depressive symptoms than the nonfallers (p=0.019). Quality of life (NHP) especially physical activity, energy level and emotional reactions subgroups were different (p=0.016,0.015, 0.005 in order). Disability and mental status were similar in groups (p=0.006).

Conclusion: Falls are common in elderly patients and a variety of factors affect the situation. Musculoskeletal problems, functional status and social status might be some of the contributors. Allthough there are some investigations the results are contradictory about this subject. Further investigations for the determination of risk factors for fall in elderly people is required.