ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexlerAnkilozan Spondilitli Hastalarda Entezit ve Ayak Dizabilitesi
Enthesitis and Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis
Received Date : 26 Feb 2021
Accepted Date : 06 Jan 2022
Available Online : 10 Jan 2022
aClinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Malatya Yeşilyurt Hasan Çalık State Hospital, Malatya, TURKEY bClinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara, TURKEY
Doi: 10.31609/jpmrs.2021-82627 - Makale Dili: EN
J PMR Sci. 2022;25(2):133-40
ÖZET
Amaç: Entezit ankilozan spondilitin (AS) primer klinik bulgularındandır. Alt ekstremite entezopatileri ayak ağrısına ve fonksiyonel yetersizliğe neden olabilir. Bu çalışmanın amacı, AS’li hastalarda kas-iskelet ultrasonografisi kullanılarak enteziti ve ayak yetersizliğini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: AS’li 101 ve 42 sağlıklı kontrol hastası enthesal anormallikler açısından gri skala ultrasonografi ile incelendi. Bulgular, Glasgow Ultrason Entesit Skorlama Sistemi (GUESS) kullanılarak değerlendirildi. Ağrı, yetersizlik ve aktivitede kısıtlanma alt ölçeklerinden oluşan Ayak Fonksiyon İndeksi [Foot Function Index (FFI)], ayak fonksiyonunun değerlendirilmesi için AS ve sağlıklı kontrol grubundaki tüm hastalara uygulandı. Hastalık aktivitesi ve fonksiyonel durum AS’li hastalarda sırasıyla Bath AS Hastalık Aktivite İndeksi [Bath AS Disease Activity Index (BASDAI)], Bath AS Fonksiyonel İndeksi [Bath AS Functional Index (BASFI)] ve Bath AS Metroloji İndeksi [Bath AS Metrology Index (BASMI)] kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: AS’li hastaların yaş ortalaması 41,5 idi ve hastaların %28,7’si kadındı. AS’li hastaların ortalama GUESS skoru 8,00 (1,00- 23,00) idi ve ortalama total FFI ve ağrı, yetersizlik ve aktivitede kısıtlanma alt ölçeklerindeki skorları sırasıyla 14,70 (0,00-75,20), 16,60 (0,00-82,80), 16,10 (0,00-84,40) ve 4,00 (0,00-60,00) idi. AS’li hastalarda GUESS skoru, total FFI ve tüm alt ölçek skorları kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0,001). GUESS skoru BASDAI ve BASMI ile korelasyon gösterdi (p=0,031, p=0,001). Sonuç: AS’li hastalarda entezit ve ayakta yetersizlik daha yüksek orandaydı. Ayak tutulumu ve buna bağlı gelişen yetersizlik klinik veya ultrasonografik olarak değerlendirilmeli ve AS’li hastalarda uygun şekilde yönetilmelidir. Entezit varlığı ve ayakta yetersizliğin yüksek olması, AS’li hastalarda hastalık aktivitesini olumsuz etkilemektedir.
ABSTRACT
Objective: Enthesitis is a primary clinical feature of ankylosing spondylitis (AS). Lower extremity enthesopathy may cause foot pain and functional disability. The aims of this study were to evaluate enthesitis by using musculoskeletal ultrasonography (US) and foot disability in patients with AS. Material and Methods: 101 patients with AS and 42 healthy controls were examined for enthesal site abnormalities by using gray-scale US. The findings were assessed by using the Glasgow Ultrasound Enthesitis Scoring System (GUESS). The Foot Function Index (FFI), which comprised of pain, disability, and activity limitation subscales, was measured in all the patients with AS and healthy controls for assessment of foot function. Disease activity and functional status were assessed using the Bath AS Disease Activity Index (BASDAI), Bath AS Functional Index (BASFI) and Bath AS Metrology Index (BASMI) respectively, in patients with AS. Results: The mean age of patients with AS was 41.5 years and 28.7% of the patients were woman. The median GUESS score was 8.00 (1.00-23.00), and, the median total FFI and scores in all the pain, disability, and activity limitation subscales were 14.70 (0.00-75.20), 16.60 (0.00-82.80), 16.10 (0.00-84.40), and 4.00 (0.00-60.00), respectively in patients with AS. The GUESS score, total FFI, and all the subscales scores were significantly higher in the patients with AS than in the controls (p=0.001). GUESS score showed correlation with BASDAI and BASMI (p=0.031, p=0.001). Conclusion: The severities of enthesitis and foot disability were higher in patients with AS. Foot involvement and disability should be evaluated either clinicily or ultrasonographicily and managed properly in patients with AS. Presence of enthesitis and high level of foot disability negatively affect the disease activity and flexibility in patients with AS.