ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi (FTR Bil Der) tümüyle elektronik ve ücretsiz ulaşılabilen, senede üç kez İngilizce veya Türkçe yayınlanan Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimler Derneği’nin süreli, bilimsel yayın organıdır. Amacı fiziksel tıp ve rehabilitasyon bilimi ve klinik uygulamaları hakkında, orijinal ve güncel araştırma ve klinik gözlemleri yayınlamaktır. Yeni tekniklerin ve tedavi yöntemlerinin etkinliğini tanımlayan araştırma makalelerine yayın önceliği verilir.

FTR Bil Der Orjinal Makale; Olgu Sunumu; Derleme; Yorum; Editöre Mektup ve cevaplarını yayınlar.

Orijinal Makale: Yeni ve önemli temel veya klinik bilgi sunar, önceki çalışmaları genişletir ve ilerletir veya klasik bir konuda yeni bir yaklaşım getirir. Yazı 5000 kelime ile sınırlıdır. Figürler, tablolar ve kaynaklar yazıyı açıklamaya ve desteklemeye yetecek en az sayıda olmalıdır.

Olgu Sunumu: İlginç olguları, yeni fikirleri ve teknikleri tanımlar. Yazı 1250 kelime (veya 1000 kelime,1 figür veya tablo) olabilir ve kaynak sayısı 20'yi geçemez.

Yorum: Editörler Kurulu, eğitim ve klinik uygulamalar konusunda kalifiye bir yazarı, belli bir konuda bilgilendirici bir yazı yazmaya çağırır. Yazı 2000 kelime ile sınırlıdır.

Derleme: Editörler Kurulu belli bir konuda yapmış olduğu çalışmaları ile tanınmış bir yazarı derleme yazmaya çağırır. Literatürün sistematik derlemeleri kaynaklar hariç 5000 kelime ile sınırlıdır.

Editöre mektup: Editörler Kurulunun onayı ile yayınlanır. Mektup açık ve yorum getirilen makale ile ilişkili olmalıdır. Mektuplarda kelime sayısı 500 ile sınırlıdır, 1 tablo olabilir, kaynak sayısı 5'i geçemez.

Makalelerin hazırlanışı

Makaleler The Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals - International Committee of Medical Journal Editors (www.icmje.org) kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

Makalelerinizi tercihen İngilizce (ya da Türkçe) olarak, tüm yazarlar tarafından imzalandıktan sonra ve .doc formatında gönderiniz. Gerekli formlara (Türkçe ve İngilizce) gönderim süresince internet üzerinden ulaşılacaktır. Tüm makalelerde hem Türkçe hem İngilizce özet bulunacaktır.

Başlık sayfası: Makalenin başlığı (Türkçe ve İngilizce), tüm yazarların ad-soyadları, akademik ünvanları, kurumları, iş telefonu/GSM, e-posta ve yazışma adresi belirtilmelidir. Makale daha önce tebliğ olarak sunulmuş ise tebliğ yeri ve tarih belirtilmelidir.

Özet: Özette çalışmanın amacı, ana bulguları ve sonuçları 250 kelimeden uzun olmayacak şekilde; Amaç, Metod, Bulgular ve Sonuçlar alt başlıkları altında verilmelidir. Olgu sunusu ve Derlemelerin özetleri 200 kelimeye kadar ve alt başlıksız olmalıdır. Bu sayıyı aşan özetleri on-line gönderme sırasında otomatik olarak sözcük silip yeniden düzenleyebilirsiniz.

Anahtar kelimeler: Başlık sayfasına NLM's Permuted Medical Subject Headings (MeSH) den 3-5 adet anahtar söz cük yazılmalıdır. Anahtar kelimelerden birisi "rehabilitasyon" olmalıdır.

Metin: Makalenin metini Giriş, Materyal ve Metod, Bulgular ve Tartışma olacak şekilde alt başlıklar halinde verilmelidir. Metinde yazarların kurumları hakkında bilgi bulunmamalıdır.

Girişte çalışmanın amacı ve gerekçesi özetlenmeli ve sadece gerekli kaynaklar kullanılmalıdır.

Metod bölümünde deneklerin seçim yöntemi açıkça belirtilmelidir. Kullanılan yöntem ve istatistikler için kaynaklar verilmelidir. İnsan çalışmalarında uygulamaların etik standartlar içinde olduğu bildirilmelidir. İstatistiksel yöntemler açık bir şekilde anlatılmalıdır. Randomizasyon yöntemi detaylı bir şekilde tanımlanmalıdır. Randomize çalışmaların sonuçlarını sunarken CONSORT akış şeması ve CONSORT denetim listesi doldurulmalı ve makale ile birlikte gönderilmelidir.

Bulgular metin, tablolar ve şekiller ile belli bir sırada sunulmalıdır. Metinde verilen bulgular tablolarda tekrarlanmamalıdır.

Tartışmada çalışmanın yeni ve önemli özellikleri vurgulanmalı sonuçlar tartışılmalıdır. Gözlemler diğer çalışmalar ile ilişkilendirilmelidir.

Kaynaklar: Metin ile birlikte gönderilecek olan kaynaklar metin içinde parantez içinde belirtilmeli ve geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Kaynaklarda, yazar sayısının üç veya daha az olması durumunda tüm yazarların isimleri (soyisim, isim baş harfi) yazılmalıdır. Yazar sayısının üçten fazla olması durumunda ise ilk üç yazarın ismi yazılmalı, sonrasında Türkçe makalelerde “ve ark.”, İngilizce makalelerde ise “et al.” eklenmelidir. Kaynaklar dikkatli bir şekilde kontrol edilecek ve yazarlardan tam metinleri istenebilecektir. NLM Index Medicus'tan alınan aşağıdaki örnekler şekil açısından kullanılabilir. Dergilerin isimleri Index Medicus'taki gibi kısaltılabilir. Lütfen http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lsiou.html adresinden List of Serials Indexed in Index Medicus'a bakınız.

Kaynaklar için örnekler:

1. Lin PY, Yang YR, Cheng SJ, Wang RY. The relation between ankle impairments and gait velocity and symmetry

in people with stroke. Arch Phys Med Rehabil 2006;87:562-8.

2. De Lisa J,Gans B. Rehabilitation Medicine. Philadelphia: Lippincott Company, 1993.

3. Whyte J, Rosenthal M. Rehabilitation of the Patient with Traumatic Brain injury. In: De Lisa J, Gans B, editors. Rehabilitation Medicine. Philadelphia: Lippincott Company, 1993:825-860

Yazar kaynaklar listesinin doğruluğundan sorumludur.

Araştırmanın tamamı veya herhangi bir bölümü, önceden ya da araştırma tamamlandıktan sonra sunulmuşsa, çalışmada bir fon kullanılmışsa bu bilgiler Teşekkür bölümünde belirtilmelidir. İletişim adresinin belirtilmesini, telefon, faks ve e-posta adreslerinin doğru olarak girilmesini lütfen unutmayınız. İnternet üzerinden makale gönderimi http://www.jpmrs.org sitesinde “Online Makale Gönder Takip Et Değerlendir” linkinden yapılmaktadır. Makaleleri posta veya e-mail ile göndermeyiniz.

Lütfen metinler için .doc; şekil, resimler için .jpg .jpeg ya da .gif ile sonlanan dosyaları tercih ediniz. Şekiller ve grafikler profesyonel olarak çizilmeli veya fotoğraflanmalıdır. Tüm görseller yüksek çözünürlükte ve minimum 300 dpi olmalıdır. Dijital kamera ile alınmış özellikle renkli resimleri tercih etmekteyiz ve bu renkli resimler nedeniyle yazarlardan ayrıca bir ücret talep etmemekteyiz. Resim ve grafik dosyalarınızı ayrı dosyalar halinde önceden hazırlayıp doğru sırada yollamaya lütfen dikkat gösteriniz. Makalenin kabulunden sonra görseller geri gönderilmemektedir.

Makalenin tüm yazarlar tarafından onanmış olması ve araştırma yazıları için etik kurul onayının alınmış olması ana koşuldur. Makalenin etik kurul raporu online gönderim sırasında sisteme yüklenmelidir. Denekler üzerinde yapılan tüm biyomedikal araştırmalar yerel etik kurullar tarafından onaylanmış olarak uluslararası etik kurallara uygun olarak yapılmış olmalıdır. Makalenin gönderiminde tüm yazarların "Yazarlara bilgi ve Telif Hakkı Devir Formu" nu doldurması gereklidir. Yazarların imzalarının bulunduğu "Telif Hakkı Devir Formu"nu doldurup, online olarak www.jpmrs.org adresinde yer alan “Online Makale Gönder” linkindeki bölümden, makale ile birlikte göndermelidirler.

Bu dergide yalnızca elektronik ortamda sergilenecek olan makalelerin (tümü ya da kısmen) bir başka dergi tarafından inceleme sürecinde olmaması gerekir. Ancak bu süreci aşarak red edilmiş yazılar incelenmek üzere bu e-dergiye gönderilmelidir. Daha önceki kongre, sempozyum gibi toplantılarda sunulmuş (sözlü ya da poster olarak) yazılar hakemlik işlevi için kabul edilebilir.

Yayınlanmış makaleler e-derginin malı sayılır. Yazım, revizyon, kabul ve red işlemleri editörler, danışman editörler, danışmanlar, hakemler tarafından tamamen internet ortamında Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Türkiye Klinikleri) aracılığı ile yapılmaktadır. Düzeltme ve iletişim tamamen internet üzerinden iletişimdeki yazar tarafından 20 gün içinde yapılacaktır, gecikmeler periyodik olarak uyarı e-postalarla sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

Rastgele yöntemle (randomize) yapılmış klinik denemeler CONSORT reporting guidelines [Download PDF file - 110K] ile uyumlu olarak yazılmış olmalıdır.

İnternet üzerinden makale gönderimi

Lütfen makale gönderimini http://www.jpmrs.org adresinde yer alan “Online Makale” linkinden yapınız. Herhangi bir sorun için yaziisleri@turkiyeklinikleri.com adresinden yardım isteyiniz.

Hakemlik işlevi

Hakemler değerlendirme işlevini; e-posta ile gönderilen bilgilendirme mesajında yer alacak linkten kullanıcı adı ve şifreleri ile ya da www.jpmrs.org adresinde yer alan “Online Makale” linkinden kullanıcı adı ve şifreleri ile yapacaklardır.

Hakemlik işlevi yazı hangi dilde gönderilmiş ise (İngilizce ya da Türkçe) o dilde yapılacaktır. E-dergimizin tüm aktiviteleri tamamen ücretsizdir.

Dağıtım

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi yılda üç kez ve bir cildi bir yılda tamamlanmak üzere 1998 yılından beri yayımlanmaktadır. Tamamen elektronik ortama 2007 yılında geçmiştir. 2010 yılından itibaren hem elektronik ortamda hem basılı materyal olarak yayınlanmakta iken 2012 yılından itibaren sadece elektronik ortamda okuyucuya ulaşmaktadır.

Başlık

Eski: Fiziksel Tıp [1998-2005]

ISSN: 1301-4668

Yeni: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi [2006- ]

ISSN: 1307-7384 (e-dergi)

Kısaltma

FTR Bil Der

Materyal Sorumluluk Reddi

Bu e-dergide yayımlanan yazıların içeriğinden yazarları sorumludur yayımcı olarak e-dergi bu içeriklerden dolayı sorumlu tutulamaz.

ISSN: 1307-7384 (e-dergi)

Dizinleme / Veri tabanı

TurkMed Turkish MedLine

Türkiye Atıf Dizini

Herhangi bir sorun için lütfen aşağıdaki telefon ya da e-posta ile iletişime geçiniz:

Telefon: +90 312 286 56 56

Faks:+90 312 220 04 70

E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com