ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexlerB12 Vitamini Eksikliğinde Postural Stabilite ve Düşme Riski
Postural Stability and Risk of Fall in Vitamin B12 Deficiency
Received Date : 31 Oct 2019
Accepted Date : 26 Feb 2020
Available Online : 19 Mar 2020
aAtatürk University Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Erzurum, TURKEY bAtatürk University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Erzurum, TURKEY
Doi: 10.31609/jpmrs.2019-72113 - Makale Dili: EN
J PMR Sci
ÖZET
Amaç: Asemptomatik B12 vitamini eksikliği olan hastalarda postural stabilite ve düşme riskini değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya üst ekstremiteye ait şikayetleri nedeniyle fiziksel tıp ve rehabilitasyon polikliniğine başvuran hastalardan, B12 vitamini eksikliği (<200 pq/dl) olan ve elektromiyografi sonuçlarına göre nöropatisi bulunmayan 50 hasta (34 kadın, 16 erkek; ortalama yaş±SS: 35±12 yıl; yaş aralığı: 18-58 yıl) dahil edildi. Ayrıca yaş ve cinsiyetleri benzer olan 49 sağlıklı kontrol bireyi (35 kadın, 14 erkek; ortalama yaş±SS: 34±8 yıl; yaş aralığı: 24-60 yıl) alındı. Katılımcıların cinsiyet, yaş, beden kitle indeksi (BKİ) verileri ve son 1 yıldaki düşme hikâyesi kaydedildi. Düşme korkusu uluslararası düşme etkinliği ölçeği (UDEÖ) ile değerlendirildi. Objektif bilgisayarlı bir yöntem olan Tetrax interaktif denge sistemi ile, katılımcıların postürografik değerlendirmesi yapıldı. Postural stabilitenin değerlendirilmesinde; ağırlık merkezinin yer değiştirmesi esasına dayanan stabilite indeksi (Sİ) ve 4 platform üzerindeki ağırlık dağılım ölçümleri (ADÖ) kullanıldı. Diğer yandan düşme riski sonuçları ise 0-100 arası sayısal bir değer olarak belirlendi. Postürografik inceleme sonuçlarına göre postüral stabilite ve düşme risk analizi değerlendirildi. Bulgular: Hasta grupta düşme hikâyesi, U-DEÖ skoru, bazı Sİ değerleri ve düşme riski anlamlı şekilde daha yüksekti (p<0,05). Cinsiyet, yaş, BKİ, düşme hikâyesi ve U-DEÖ değerleri ile düşme riski arasında anlamlı bir ilişki yokken bazı Sİ değerleri ile düşme riski arasında zayıf negatif bir ilişki olduğu bulundu (r=0,03 ve p<0,05). Ancak B12 vitamini eksikliğinin şiddeti ile düşme riski arasında bir ilişki bulunmadı. Sonuç: Çalışmamızda asemptomatik B12 vitamin eksikliği olan hastalarda postural stabilitenin bozulduğu ve düşme riskinin yükseldiği tespit edilmiştir. Düşme riskindeki bu artışın B12 vitamininin eksikliği ile ilişkili olduğu ancak eksikliğin şiddeti ile ilişkili olmadığı anlaşılmıştır.
ABSTRACT
Objective: We aimed to evaluate postural stability and risk of fall in patients with asymptomatic vitamin B12 deficiency. Material and Methods: Fifty patients (34 women, 16 men; mean age ± SD: 35±12 years; age range: 18-58 years) who applied to physical medicine and rehabilitation outpatient clinic due to complaints of upper extremity with vitamin B12 deficiency (<200 pq/dl) and without neuropathy according to electromyography results were included in the study. In addition, a total of 49 healthy control subjects (mean age 34±8 years; range 24 to 60 years), 35 females and 14 males with similar age and sex, were included. Gender, age, body mass index (BMI) values and fall history in the last year of the participants were recorded. Fear of falling was evaluated with the Falls Efficacy Scale International (FES-I). With the Tetrax interactive balance system, which is an objective computerized method, posturographic evaluation of the participants was made. In the evaluation of postural stability; the stability index (SI) based on the displacement of the center of gravity and weight distribution index (WDI) on 4 platforms were used. On the other hand, the fall risk results were determined as a numerical value between 0-100. Postural stability and fall risk analyses were evaluated according to the results of the posturographic examination. Results: In the patient group, fall history, FES-I score, some SI values and the risk of falling were significantly higher (p<0.05). There was no significant relationship between FES-I and gender, age, BMI, and history of fall, while there was a weak negative correlation between some SI values and fall risk (r=0.03 and p<0.05). However, there was no correlation between the severity of vitamin B12 deficiency and the risk of falling. Conclusions: It was found that postural stability is affected, and the risk of fall is increased in patients with asymptomatic vitamin B12 deficiency. This increase in risk of fall was found to be associated with vitamin B12 deficiency but not with the severity of the deficiency.