ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexlerFibromiyalji Sendromlu Kadınlarda Temporomandibular Eklem Disfonksiyonu Bruksizm Varlığı, Depresyon ve Anksiyete Düzeyinin Değerlendirilmesi
Assessment of Temporomandibular Joint Dysfunction, Presence of Bruxism, Depression and Anxiety Level in Women with Fibromyalgia Syndrome
Received Date : 02 Sep 2021
Accepted Date : 20 Nov 2021
Available Online : 02 Dec 2021
aSelçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD, Konya, TÜRKİYE bNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Romatoloji BD, Konya, TÜRKİYE
Doi: 10.31609/jpmrs.2021-86060 - Makale Dili: TR
J PMR Sci. 2022;25(2):181-88
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, fibromiyalji sendromlu (FMS) kadınlarda, temporomandibular eklem (TME) disfonksiyonu ve bruksizm sıklığını tespit etmek, anksiyete ve depresyon düzeyini belirlemek ve bu sonuçları sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya, FMS tanısı konan 117 kadın hasta ve 48 sağlıklı kadın dâhil edildi. Katılımcıların maksimum ağız açıklığı ve klik sesinin varlığı veya yokluğu kaydedildi. Katılımcılara TME disfonksiyonu sınıflaması için Fonseca anketi, anksiyete ve depresyon riskini belirlemek için Hastane Anksiyete ve Depresyon (HAD) Ölçeği, bruksizm tanısı için bruksizm değerlendirme anketi ve FMS’li hastalarda fonksiyonel durum ve yaşam kalitesi durumunu değerlendirme amacıyla Fibromiyalji Etki Anketi dolduruldu. Bulgular: Hasta ve kontrol grubu, klik varlığı yönünden karşılaştırıldığında hasta grubunda hem ağzı açarken hem de kapatırken, kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla klik olduğu tespit edildi (p=0,001, p=0,001). Fonseca anketi, puana göre sınıflandırıldığında hasta grubunda; hafif, orta ve şiddetli TME disfonksiyonu kontrol grubuna göre daha fazla olduğu görüldü (p=0,035). İki grup HAD-depresyon ve HAD-anksiyete skorlarına göre karşılaştırıldığında, hasta grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derece daha yüksek olduğu tespit edildi (p=0,003, p<0,001). Bruksizm değerlendirme anketi sonuçlarına göre hasta grubunda 65 (%55,5) kişide, kontrol grubunda ise 10 (%20,8) kişide bruksizm tespit edildi. Sonuç: FMS, TME disfonksiyonu ve bruksizmin aynı hasta grubunda bir arada görülme ihtimali olduğu açıktır. Hastaların artmış anksiyete ve depresyon seviyeleri, fizik muayenede klik varlığı bu birliktelik ihtimalini artırabilir.
ABSTRACT
Objective: The purpose of the study was to determine the frequency of temporomandibular joint (TMJ) and bruxism in women with fibromyalgia syndrome (FMS), to determine the level of anxiety and depression, and to compare these results with the healthy control group. Material and Methods: 117 female patients diagnosed with FMS and 48 healthy women were included in this study. Maximum mouth opening and presence or absence of click sound were recorded. The participants were completed the Fonseca questionnaire for TMJ dysfunction classification, the Hospital Anxiety Depression (HAD) Scale to determine the risk of anxiety and depression, the bruxism assessment questionnaire for the diagnosis of bruxism, and the Fibromyalgia Impact Questionnaire to evaluate the functional status and quality of life in patients with FMS. Results: When the patient and control groups were compared in terms of the presence of clicks, it was found that there were statistically significantly more clicks in the patient group compared to the control group both when opening and closing the mouth (p=0.001, p=0.001). When Fonseca questionnaire was classified according to score, it was seen that mild, moderate and severe TMJ dysfunction were more common in the patient group than in the control group (p=0.035). When the 2 groups were compared according to HAD-depression and HAD-anxiety scores, it was found that it was statistically significantly higher in the patient group than in the control group (p=0.003, p<0.001). According to the results of the bruxism assessment questionnaire, bruxism was detected in 65 (55.5%) people in the patient group and 10 (20.8%) in the control group. Conclusion: It is clear that FMS, TMJ dysfunction and bruxism can be seen together in the same patient group. Increased anxiety and depression levels of the patients and the presence of a click in the physical examination may increase the possibility of this association.