ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexlerİnme ve Travmatik Beyin Hasarı Sonrası Gelişen Parkinsonizm
Parkinsonism Developing After Stroke and Traumatic Brain Injury
Received Date : 24 Jan 2020
Accepted Date : 18 May 2020
Available Online : 28 May 2020
aSağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD, İstanbul, TÜRKİYE bSağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD, İstanbul, TÜRKİYE
Doi: 10.31609/jpmrs.2020-73766 - Makale Dili: TR
J PMR Sci
ÖZET
Vasküler tıkanma veya kanama nedeniyle beynin bir bölgesinde ani ve kalıcı hasar oluşması inme olarak tanımlanır. Travamatik hasar, demiyelizan lezyonlar, tümörler,apseler gibi başka fokal beyin hasarı sebebleri de inme benzeri semptomlar oluştursa dainme tanımına girmezler. İnme fokal güçsüzlük, duyu kaybı, konuşma ve dil bozukluğu, görme kaybı gibi çeşitli semptomlara neden olur. Ortaya çıkan bu nörolojik kayıpların yanında nörodejeneretif hastalıklara da neden olabilir. Travmatik beyin hasarı(TBH) hafif nörolojik bulgulardan koma ve ölüme kadar geniş bir yelpazede prezente olabilen, yapısal ve foksiyonel eksikliğe yol açabilen kompleks bir klinik tablo olup önemli bir morbitide ve mortalite nedenidir. TBH sonrası hastaların sadece %25'i uzun dönemde fonksiyonel bağımsızlığını kazanabilmektedir. TBH’ı nda gelişen değişiklikler primer ve sekonder hasar mekanizmaları ile açıklanabilir. Primer hasar akut dönemde mekanik olarak serebral dokunun etkilenmesiyle; sekonder hasar ise bunu takip eden süreç içerisinde moleküler ve hücresel kaskadların doku hasarına, atrofiye ve hücre ölümüne neden olması ile oluşmaktadır. Bu sebepten TBH’n ın nörodejeneratif hastalıklarlarla yakından bir ilişkisi bulunmaktadır. Parkinson, epileptik nöbet, demans, Alzheimer, kranial sinir hasarı gibi önemli derecede nörolojik komplikasyonlara neden olabilmektedir. TBH tüm nörodejenaratif hastalıklar için ayrı bir risk faktörü olup parkinsonizm riskini de önemli ölçüde artırmaktadır. Sekonder parkinsonizm basal gangliyon ve bağlantılarını etkileyen travmatik, toksik, enfeksiyöz, metabolik ve yapısal nedenlerin sonucu olarak ortaya çıkabilir. Sekonder parkinsonizm; tremor, bradikinezi rijidite ve postural instabilite gibi kardinal bulgulardan bir veya daha fazlası bulunan ve potansiyel nedeni tanımlanabilen bir parkinsonizm çeşitidir. Fonksiyonel yaşama geri dönüşün oldukça zor olduğu bu hastalarda, Parkinson hastalığının medikal tedavisinin yanında uygulanan rehabilitasyon yaklaşımlarının parkinsonizmin tüm motor semptomlarının iyileşmesinde önemli bir rolü vardır. Hastaların erken dönemden itibaren eğitimi, aktif yaşamaları, fizyoterapi ve rehabilitasyon programlarına katılımları fonksiyonel durum ve yaşam kalitesi açısından önemlidir. İnme ve TBH tedavisi ve rehabilitasyonunun başarıya ulaşması için eşlik eden komplikasyonların ortadan kaldırılması gerekmektedir.
ABSTRACT
Sudden and permanent damage to one area of the brain due to vascular occlusion or bleeding is defined as a stroke. Although other causes of focal brain injury, such as traumatic damage, demyelinating lesions, tumors, abscesses, also produce stroke-like symptoms, they do not fall under the definition of stroke. Stroke causes various symptoms such as focal weakness, loss of sensation, speech and language impairment, vision loss. In addition to these neurological losses, it can cause neurodegenerative diseases. Traumatic brain injury (TBI) is an important cause of morbidity and mortality in the world, which can present in a wide range from mild changes to coma and death. After traumatic brain injury, only 25% of patients can gain long-term functional independence. Traumatic brain injury causes significant neurological complications such as seizure, dementia, Alzheimer's, and cranial nerve injury. TBI is a separate risk factor for neurodegenerative diseases and increases the risk of Parkinsonism. In order for stroke and TBI treatment and rehabilitation to be successful, concomitant complications should be eliminated. Parkinsonism may occur as a result of traumatic, toxic, infectious, metabolic and structural causes affecting basal ganglia and their connections. Secondary Parkinsonism is a type of Parkinsonism whose potential cause can be identified with one or more cardinal signs such as tremor, bradykinesia rigidity and postural instability. Physical activity has an important role in the improvement of all motor symptoms of Parkinsonism. Early education of patients is important in terms of their active lives, participation in physiotherapy programs, development of independence, physical functionality and quality of life.