ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexlerMiyofasiyal Ağrı Sendromunda Hangi Tedavi Daha Etkilidir? Lokal Anestezik Enjeksiyonu mu Kinesyolojik Bantlama mı?
Which Treatment is More Effective in Myofascial Pain Syndrome? Local Anesthetic Injection or Kinesio Taping?
Received Date : 04 Mar 2020
Accepted Date : 23 Mar 2020
Available Online : 23 Jul 2020
aAdana City Training and Research Hospital, Deparment of Physical Medicine and Rehabilitation, Adana, TURKEY bMersin University Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Mersin, TURKEY cMersin City Training and Research Hospital, Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Mersin, TURKEY dMersin University Faculty of Medicine, Department of Biostatistics and Medical Informatics, Mersin, TURKEY
Doi: 10.31609/jpmrs.2020-74567 - Makale Dili: EN
J PMR Sci
ÖZET
Amaç: Miyofasiyal ağrı sendromu (MAS) olan hastalarda lokal anestezik enjeksiyonun ve kinesiotapingin etkinliğini araştırmak. Gereç ve Yöntemler: Polikliniğimizde MAS tanısı konmuş elli beş hasta randomize iki gruba ayrıldı. Lokal enjeksiyon grubu (LIG) (n=28) lokal anestezik (1 ml %2 prilokain) enjeksiyonu yapıldı. Kinesio bantlama grubuna (KTG) (n=27) kinesio bantlama uygulandı. LIG'de 2 hasta KTG' de 1 hasta takip incelemelere gelmedi. Elli iki hasta analiz edildi. Tüm hastalar tedavi öncesi ve tedavi sonrası 1., 3., 6. haftalarda Görsel analog skala (VAS), Nottingham Sağlık Profili (NHP) ve Beck depresyon envanteri (BDI) kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Her iki grubun VAS ile değerlendirilen ağrı skoru, yorgunluk skoru, günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlamaları (p<0.001, p=0.005; p<0.001, p=0.014; p=0.017, p=0.485; sırasıyla LIG, KTG) anlamlı derecede azaldı. Her iki grubun algometrik basınç değeri anlamlı derecede arttı (p<0.001, p<0.001; sırasıyla LIG, KTG). Ancak bu değerlerde azalma lokal anestezik grubunda daha yüksekti (p=0.001, p=0.003, p=0.005; sırasıyla). Tedaviden sonra BDI ve NHP değerlerinde herhangi bir değişiklik saptanmadı (p>0.05, p>0.05; sırasıyla). Sonuç: Bu bulgular, kinesio bantlamanın MAS tedavisinde invaziv olmayan ve kolay uygulanabilir bir prosedür olması açısından iyi bir tedavi alternatifi olduğunu, ayrıca her iki tedavinin kullanımının uygun olabileceğini düşündürmektedir. MAS tedavisinde kinesiotaping uygulamalarını değerlendirecek daha fazla çalışmalara ihtiyaç vardır.
ABSTRACT
Objective: To investigate effectiveness of local anesthetic injection and kinesio taping in patients with myofascial pain syndrome (MPS). Material and Methods: Fifty-five patients, who were diagnosed with MPS at our outpatient clinic were randomly assigned into two groups, local injection group (LIG) (n=28) received local anesthetic (1ml 2% prilocain) injection and kinesio taping group (KTG) (n=27) received kinesio taping.Two participants in the LIG and one participant in the KTG did not come for follow-up examinations. Fiftytwo patients were analyzed. All patients were evaluated at baseline, 1st ,3rd ,6th weeks after treatment using Visual analogue scale (VAS), Nottingham Health Profile (NHP) and Beck depression inventory (BDI). Results: Both groups’ VAS pain, VAS fatigue, VAS limitations in daily living activities (p<0.001, p=0.005; p<0.001, p=0.014; p=0.017, p=0.485; respectively LIG, KTG) were significantly decreased and value of algometric pressure (p<0.001,p<0.001; respectively LIG, KTG) were significantly increased. The decrease in all these values were higher in the group of local anesthetics (p=0.001, p=0.003, p=0.005; respectively). No changes were determined in the BDI and the NHP values after treatment (p>0.05, p>0.05; respectively). Conclusion: These findings suggest that kinesio taping is a good treatment alternative being a non-invasive and easy appliable procedure in MPS therapy, also the use of both treatments may be appropriate. Further studies are needed using kinesiotaping in the treatment of MPS.