ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexlerOsgood Schlatter Hastalığının Etyolojisinde Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğunun Rolü
The Role of Attention- Deficit/Hyperactivity Disorder in the Etiology of Osgood Schlatter Disease
Received Date : 08 Nov 2019
Accepted Date : 13 Dec 2019
Available Online : 10 Jan 2020
aNecmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Konya, TURKEY
Doi: 10.31609/jpmrs.2019-72299 - Makale Dili: EN
J PMR Sci
ÖZET
Amaç: Osgood-Schlatter hastalığı (OSH), aşırı kullanım yaralanmasıdır ve düzenli spor aktiviteleri OSH için önemli bir risk faktörüdür. Bununla birlikte, rutin ortopedik pratikte spora katılmayan çocuklarda OSH nadir değildir. Aşırı aktivite her zaman sporla ilgili değildir, ancak Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ile ilişkili olabilir. Bu çalışmada, OSH olan çocuklarda DEHB semptomlarını araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya OSH’li 45 erkek hasta ve yaş uyumlu 45 sağlıklı gönüllü alındı. Gönüllülerin DEHB belirtileri, Conners'in Ebeveyn Değerlendirme Ölçeği (CPRS-R: S) kullanılarak değerlendirildi. Her iki grubun fonksiyonel durumu Pediatrik Yaşam Kalitesi Envanteri (PedsQL) kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Hasta grubunda, kontrol grubuna kıyasla Conners Ebeveyn Değerlendirme Ölçeği, hiperaktivite ve karşı koyma alt ölçeklerinde istatistiksel olarak anlamlı bir artış bulundu (p <0,05). Pediatrik Yaşam Kalitesi Ölçeği skorları hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşüktü (p <0,05). Sonuç: Bulgularımız DEHB’nin OSH için önemli bir risk faktörü olduğunu göstermektedir. Özellikle spor aktivitesiyle uğraşmayan OSH’li hastaların değerlendirilmesi sırasında, doktorlar DEHB belirtilerinin farkında olmalı ve ek değerlendirmeler için çocukları psikiyatristlere yönlendirmelidir.
ABSTRACT
Objective: Osgood-Schlatter disease (OSD) is an overuse injury and regular practice of sports activity is a major risk factor for OSD. However, OSD is not uncommon in children who do not participate in sports in routine orthopedic practice. Over activity is not always related with sports but may be related with Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder (ADHD). This study aimed to investigate the symptoms of ADHD in children with OSD. Material and Methods: Forty five male patients, with Osgood-Schlatter disease, and 45 agematched healthy volunteers were included in the study. Symptoms of ADHD of the volunteers were evaluated using Conners’ Parent Rating Scale (CPRS-R:S). Both groups’ functional status was evaluated using Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL). Results: In the patient group, a statistically significant increase was found in Hyperactivity and Oppositional subscales of Conners’ Parent Rating Scale- Revised Short compared with the control group (p <0.05). Pediatric Quality of Life Scale was significantly lower in the patient group compared with the control group (p <0.05). Conclusion: Our findings suggest that ADHD is a significant risk factor for OSD. Especially during the evaluation of OSD patients, who do not engage in sports activity, physicians should be aware of ADHD symptoms and refer children to psychiatrists for additional evaluations.