ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexlerUyku Pozisyonu Omuz Ağrısını Etkiliyor mu?: Klinik ve Sonografik Bir Çalışma
Does the Sleeping Position Affect Shoulder Pain?: A Clinical and Sonographic Study
Received Date : 28 Jan 2020
Accepted Date : 21 Apr 2020
Available Online : 23 Jul 2020
aSağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, TÜRKİYE
Doi: 10.31609/jpmrs.2020-73821 - Makale Dili: EN
J PMR Sci
ÖZET
Bu çalışmada omuz ağrısı olan hastaları uyku pozisyonlarına göre klinik ve sonografik bulgularla değerlendirmeyi ve omuz ağrısını etkileyen olası faktörleri ortaya koymayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 41hasta alındı. Omuz ağrısının (hareketle oluşan/ istirahat) şiddeti Vizüel Analog Skala, omuz dizabilitesi Omuz Ağrı ve Dizabilite İndeksi (SPADİ) ve uyku kalitesi Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi kullanılarak değerlendirildi. Biseps tendonu, rotator kaf (RK), subacromial-subdeltoid bursa, glenohumeral eklem (GHE) ve akromioklavikuler eklem (AKE) sonografik görüntüleme ile değerlendirildi. Bulgular: Tüm hastalarda kötü olan uyku kalitesinin kadınlarda daha fazla olduğu (p=0.020) ve gece ağrısı olanlarda SPADİ skorlarının daha yüksek olduğu (p=0.004) tespit edildi. “Asker” pozisyonunda uyuyan hastalarda daha yüksek oranda biseps tenosinoviti olduğu, “Fetüs” şeklinde yatanlarda hareketle oluşan ağrı, subakromial sıkışma sendromu ve parsiyel supraspinatus tendon rüptürü bakımından anlamlı oranda artış olduğu ve “Kütük” şeklinde uyuyanlarda supraspinatus tendinitinin daha yüksek oranlarda görüldüğü belirlendi. Yaş ile supraspinatus tendon rüptürü ve tendiniti riskinin yükseldiği ve AKE kapsülünde genişleme ile GHE’de dejenerasyon gelişme olasılığının arttığı kaydedildi. Sonuç: Farklı uyku pozisyonları, farklı omuz patolojilerine ve omuz ağrısına yatkınlık gösterebilir. Özellikle ileri yaştaki hastalar RK patolojileri bakımından risk altında bulunmaktadır. Dolayısıyla doğru ve uygun uyku pozisyonlarını önermek ağrının ve dizabilitenin azalması ve uyku
ABSTRACT
In this study, we aimed to evaluate patients with shoulder pain according to their sleep positions with clinical and sonographic findings and to reveal possible factors affecting shoulder pain. Material and Methods: A total of 41 patients were included in this study. The severity of shoulder pain (movement/at rest) was evaluated by the Visual Analog Scale, shoulder disability by the Shoulder Pain and Disability Index (SPADI), and sleep quality by the Pittsburgh Sleep Quality Index. Biceps tendon, rotator cuff (RC), subacromialsubdeltoid bursa, glenohumeral (GH), and acromioclavicular (AC) joints were evaluated by sonographic imaging. Results: Poor sleep quality available in all patients was higher in women (p=0.020) and SPADI scores were higher in patients with night pain (p=0.004). It was determined that biceps tenosynovitis was observed at higher rates in patients sleeping in the “soldier” position, pain during movement, subacromial impingement syndrome, and partial supraspinatus tendon rupture in those lying in the form of "fetus", and supraspinatus tendinitis in those who slept in the form of a "log". It was noted that the risk of supraspinatus tendon rupture and tendinitis increased with age, and the possibility of degeneration in the GH joint increases with enlargement of the AC joint capsule. Conclusion: Different sleeping positions may predispose to different shoulder pathologies and shoulder pain. Especially older patients are at risk for RC pathologies. Therefore, recommending correct and appropriate sleep positions might be a helpful treatment method for decreasing pain and disability and increasing sleep quality.