ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Akut Dönemde İnme Hastalarının Yutma Fonksiyonlarının Yatak Başı Klinik Değerlendirilmesi
The Bedside Clinical Evaluation of Swallowing Function of Stroke Patients in Acute Stage
Received Date : 01 Apr 2011
Accepted Date : 19 Jul 2011
Makale Dili: TR - Medline No: 106041
ÖZET
Amaç: İnmeli hastalarda aspirasyon sıklıkla pnömoni ile sonuçlandığı için, disfajinin taranması aspirasyon pnömoni riskini önemli derecede azaltabilir ve genel sağlık sonuçlarını düzeltebilir. Çalışmamızın amacı, akut inmeli hastalarda, yutma fonksiyonunun yatak başı klinik olarak değerlendirilmesiydi.

Metod: S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği'ne, Ocak-Aralık 2010 tarihleri arasında başvuran randomize 50 inmeli hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalardaki nörolojik defisit derecesi, NIH (The National Institute of Health Stroke Scale) inme skalası ile değerlendirildi. Özürlülük, Rankin skalası ve Barthel indeksi kullanılarak belirlendi. Nörolojik muayene ile disfaji puanları belirlendi. İnme hastaları ilk bir hafta içinde yutma fonksiyonunu kantitatif değerlendirmek için GUSS (Gugging Swallowing Screen) testi ile değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmamıza 28-87 yaş aralığında; yaş ortalaması 66,7±14,3 yıl olan; 24'ü kadın, 26'sı erkek olmak üzere akut serebrovasküler lezyon geçiren toplam 50 hasta dahil edildi. GUSS testine göre değerlendirildiğinde; 50 hastanın 15'i orta ve ciddi disfajiye sahipken 35 hasta hafif disfajiye sahipti. NIH inme skalası ile yatak başı yutma değerlendirme testi arasında anlamlı ters korelasyon vardı. Hastaların nörolojik muayene ile belirlenen disfaji puanları ile yatak başı belirlenen disfaji puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif ilişki saptandı. Fonksiyonel özürlülüğü gösteren Barthel indeks skorları ve Rankin skorları da disfajisi olan hastalarda disfajisi olmayan hastalara göre daha yüksekti.

Sonuçlar: Disfajisi ve aspirasyon riski olan inmeli hastaların belirlenmesinde videofloroskopik yöntemler en objektif değerlendirme metodu olmakla beraber, yatak başı klinik değerlendirme hızlı, az maliyetli ve güvenilir bir yöntemdir. (FTR Bil Der 2011;14: 33-8)

ABSTRACT
Objective: Because pneumonia in stroke patients is often the result of aspiration, systematic use of a dysphagia screen may result in a significantly decreased risk of pneumonia and an improved general outcome. The aim of our study was to evaluate clinical bedside of swallowing function in patients with acute stroke.

Methods: Fifty randomize patients with acute stroke who were admitted to Neurology department between January and December 2010 were included in this study. Degrees of neurologic deficit in patients were evaluated with NIH (The National Institute of Health) stroke scale. Disability were determined by the Rankin Scale and Barthel Index. Dysphagia score with neurologic examination was determined. Stroke patients were examined with GUSS (Gugging Swallowing Screen) test for quantitative evaluation swallowing function at first 1 week.

Results: Fifty patients who had acute cerebrovascular lesion (24 women, 26 men; mean 66.7±14.3yr) were included in our study. According to the GUSS test classification; while 15 patients had moderate-severe dysphagia, 35 patients had mild dysphagia. There were statistically significant negative correlation between NIH stroke scale and GUSS test scores. Also, there was statistically significant negative correlation between GUSS test score and neurological dysphagia evaluation scale score. Functional disability reflected by Barthel score and Rankin score was significantly better in patients without dysphagia than in those with dysphagia.

Conclusion: Although videofloroscopic evaluation is the most objective method of determining dysphagia and aspiration risk, bedside clinical assessments for the evaluation of swallowing remain as rapid, low-cost and reliable methods in patients with stroke. (J PMR Sci 2011;14: 33-8)