ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


KÖRLÜK & GÖRME REHABILITASYONU

ALL Hastasında İntratekal Kemoterapiye Bağlı Spinal Kord Atrofisi
Spinal Cord Atrophy Due to Intrathecal Chemotherapy in an ALL Patient
Received Date : 08 May 2013
Accepted Date : 02 Aug 2013
Makale Dili: EN
ÖZET
On dokuz yaşındaki erkek hastaya B hücreli akut lenfoblastik lösemi tanısı konarak kemoterapi başlatıldı. İndüksiyon kemoterapinin 10. gününde, hastanın tedavi rejimine profilaktik olarak intratekal metotreksat eklendi. Bir ay sonra sol 6. ve sağ 7. kranial sinirlerde paralizi gelişti. Santral sinir sistemi relapsı şüphesi ile intratekal metotreksat, sitarabin ve hidrokortizon kombinasyonu başlandı ve bunu 2520 cGy kraniyal irradiasyon izledi. Kranial sinir paralizilerinin iki hafta içinde sekelsiz olarak düzelmelerine rağmen, hastanın üst ve alt ekstremitelerinde kuvvet kaybı başladı. Servikal manyetik rezonans görüntülemede lösemik infiltrasyon olmamasına karşın yaygın spinal kord atrofisi bulguları saptandı. Üst ve alt ekstremite kuvvet kaybı olan ALL hastalarında intratekal metotreksat ve sitarabin kemoterapisinin nörotoksik etkisi olarak spinal kord atrofisi akılda tutulmalıdır.
ABSTRACT
A 19-year-old man had been diagnosed as B-cell acute lymphoblastic leukemia and was started on chemotherapy. On the 10th day of induction chemotherapy, prophylactic intrathecal methotrexate was added to the patient's therapy regimen. After one month, left 6th and right 7th cranial nerve paralysis were developed. By suspicion of central nervous system relapses, intrathecal combined methotrexate, cytarabine and hydrocortisone had been started, and followed by cranial irradiation at 2520 cGy. Although, cranial nerve paralyses recovered without any sequela after two weeks, the patient was noted to have upper and lower extremity weakness. Cervical spinal magnetic resonance imaging demonstrated diffuse spinal cord atrophy without any leukemic infiltration. Spinal cord atrophy as a neurotoxic effect of intrathecal methotrexate and cytarabine chemotherapy should be kept in mind as an etiological factor of upper and lower extremity weakness in ALL patients.