ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Alt Ekstremite Protezi Kullanan Hastalarda Amputasyon Düzeyinin Depresyon, Beden Imgesi Algisi ve Lökomotor Kapasitesine Etkisi
The Effect of the Level of Amputation on Depression, Body Image Perception and Locomotor Capacity in Patients Using Lower Extremity Prosthesis
Received Date : 19 Apr 2019
Accepted Date : 19 Jun 2019
Doi: 10.31609/jpmrs.2019-66556 - Makale Dili: EN
J PMR Sci. 2019;22(2):53-9
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı; alt ekstremite protezi kullanan hastaların amputasyon seviyelerinin depresyon, beden imaj algısı ve lökomotor kapasitesi üzerine etkilerinin değerlendirilmesiydi. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 62 hasta alındı. Hastaların demografik verileri ve klinik özellikleri kaydedildi. Hastalar amputasyon seviyesine göre transfemoral, transtibial amputasyon, ayak amputasyonu ve diz dezartikülasyonu olarak 4 gruba ayrıldı. Hastaların lökomotor kapasitelerini derecelendirmek için lökomotor beceri indeksi-5, beden imaj algısını ölçmek için ampute beden imaj ölçeği ve depresyon belirtilerini değerlendirmek için Beck depresyon ölçeği kullanıldı. Bulgular: Çalışmada ortalama yaşları 43,8±14,6 yıl olan (%74,2’si erkek %25,8’i kadın) 62 hasta mevcuttu. Amputasyon seviyesine göre ampute vücut imaj ölçeği skoru ve Beck depresyon ölçeği skoru ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı aksine lökomotor beceri indeksi-5 skoru ortalamaları açısından anlamlı fark olduğu saptandı. Lökomotor beceri indeksi skoru ortalamaları dört grupta karşılaştırıldığında diz dezartikülasyonlu ve transfemoral ampute, diz dezartikülasyonlu ve transtibial ampute, diz dezartikülasyonlu ve ayak amputasyonlu olgular arasında anlamlı fark olduğu saptandı. Diz dezartikülasyonlu olguların lökomotor becerisinin diğer gruplara göre anlamlı olarak daha düşük olduğu saptandı. Sonuç: Çalışmamızın sonucunda, diz dezartikülasyonlu hastalarda lökomosyon becerisi diğer amputasyon seviyelerine göre daha kötü tespit edilse de, depresyon ve beden imaj algısı açısından anlamlı fark tespit edilememiştir.
ABSTRACT
Objective: The aim of the study was to evaluate the effects of the amputation levels on depression, body image perception and locomotor capacity in patients using lower extremity prosthesis. Material and Method: In total, 62 patients were included in the study. The demographic data and clinical characteristics of the patients were recorded.The patients were divided into four groups depending on the level of amputation: transfemoral, transtibial, foot amputation and knee disarticulation. The locomotor capabilities index-5 was used to grade the locomotor capacity of the patients, amputee body image scale was used to measure the body image perception and beck depression inventory was used to assess the symptoms of depression. Results: The mean age of the 62 patients (74.2% male, 25.8% female) was 43.8±14.6 years. No significant difference was found between the mean scores for the amputee body image scale and Beck depression inventory scores that were determined according to the amputation levels, whereas a significant difference was observed with respect to the locomotor capabilities index-5 scores. When the mean the locomotor capabilities index-5 scores of the four amputee groups were compared, significant differences were found between scores of patients with knee disarticulation and transfemoral amputation, transtibial amputation, foot amputation. It was determined that patients with knee disarticulation had significantly lower locomotor capabilities than that of other amputation levels. Conclusion: In our study, although body image and locomotor capabilities were found to be lower among patients with knee disarticulation compared with other amputation levels, no significant difference was found in terms of depression and body image perception.