ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Ankilozan Spondilit ve Romatoid Artritli Hastalarda Pulmoner Fonksiyonların ve Aerobik Kapasitenin Değerlendirilmesi
Evaluation of Pulmonary Functions and Aerobic Capacity in Patients with Ankylosing Spondylitis and Rheumatoid Arthritis
Doi: 10.31609/jpmrs.2017-59296 - Makale Dili: EN
J PMR Sci 2018;21(2):49-56
ÖZET
Amaç:Ankilozan spondilit (AS) ve romatoid artrit (RA) temelde kas iskelet sistemini tutan ama yanı sıra kardiovasküler ve pulmoner sistemleri de etkileyebilen kronik inflamatuar hastalıklardır. Bu çalışmada, AS ve RA tanılı hastalar ile sağlıklı kontrollerin solunum fonksiyonları ve aerobik kapasitelerini karşılaştırmak, hastalığa özgü değerlendirme parametrelerinin ve yaşam kalitesinin solunum fonksiyonları ve aerobik kapasite üzerine etkilerini incelemek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemelr: Kesitsel tipteki bu çalışma AS (n=36), RA (n=27) tanısı almış hastalar ve sağlıklı kontrollerden (n=24) oluşan 87 katılımcıyı kapsamaktadır. Hastalar, hastalık aktivitesi, fonksiyonel durum ve yaşam kalitesi bakımından değerlendirildi. Yanı sıra hastaların ve sağlıklı kontrollerin egzersiz toleransını ve fonksiyonel kapasitelerini belirlemek amacıyla 6-dakika yürüme testi (6-DYT), egzersiz tolerans testi ve ergospirometrik uygulama yapıldı. Bulgular: Sağlıklı bireylerde, AS ve RA hastalarına göre bir saniyede zorlu ekspiratuar hacim (FEV1), zorlu vital kapasite (FVC), pik oksijen alım miktarı (VO2 peak) ve 6- DYT değerleri daha yüksekti. Regresyon analizinde; AS hastalarında FEV1 ve FVC, RA hastalarında VO2 peak değerleri üzerinde en etkili faktörün yaş olduğu görüldü. AS hastalarında, spinal hareketlilik ve torasik genişleme pulmoner fonksiyonlarla, fonksiyonel durum ise aerobik kapasite ile ilişkiliydi. RA hastalarında, pulmoner fonksiyon ve aerobik kapasite ile ilişkili tek faktör fiziksel fonksiyon olarak belirlendi. Sonuç: Romatizmal hastalıklarda pulmoner fonksiyonlar olumsuz etkilenebilir. Kas iskelet sistemindeki kısıtlılıkların pulmoner sistem üzerindeki negatif etkileri ve fonksiyonel iyilik halinin olumlu yansımaları fiziksel aktivitenin yararını ortaya koymakta ve özellikle düşük aerobik kapasiteli RA hastalarında aerobik egzersizlerin önemini vurgulamaktadır.
ABSTRACT
Objective: Ankylosing spondylitis (AS) and rheumatoid arthritis (RA) are chronic inflammatory diseases that mainly involve the musculoskeletal system but also affect the cardiovascular and pulmonary systems. In this study, we aimed to compare pulmonary functions and aerobic capacities of healthy controls with AS and RA patients, and to investigate the effects of disease-specific evaluation parameters and quality of life on pulmonary functions and aerobic capacity. Material and Methods: This cross-sectional study included 87 participants including AS (n=36), RA patients (n=27) and healthy controls (n=24). Patients were evaluated for disease activity, functional status and quality of life. In addition, 6-minute walking test (6-MWT), exercise tolerance test and ergospirometric procedure were performed to determine exercise tolerance and functional capacities of patients and healthy controls. Results: Forced expiratory volume in one second (FEV1), forced vital capacity (FVC), peak oxygen uptake (VO2 peak) and 6-MWT values were higher in healthy subjects than in AS and RA patients. In regression analysis, it was seen that the most effective factor on FEV1 and FVC in AS patients and on VO2 peak values in RA patients was the age. In AS patients, spinal mobility and thoracic expansion were associated with pulmonary functions and functional status was asscociated with aerobic capacity. In RA patients, the only factor associated with pulmonary function and aerobic capacity was determined as the physical function. Conclusion: Pulmonary functions may be adversely affected in rheumatic diseases. The negative effects of musculoskeletal system limitations on the pulmonary system and the positive reflections of functional well-being demonstrate the benefits of physical activity and emphasize the importance of aerobic exercises, especially in RA patients with low aerobic capacity.