ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Ankilozan Spondilitli ve Non-radyografik Aksiyal Spondiloartritli Türk Hastalarda HLA-B27 Prevalansı
Prevalence of HLA-B27 in Turkish Patients with Ankylosing Spondylitis and Non-radiographic Axial Spondyloarthritis
Received Date : 16 May 2020
Accepted Date : 22 Sep 2020
Available Online : 18 Jan 2021
Doi: 10.31609/jpmrs.2020-76402 - Makale Dili: EN
J PMR Sci. 2021;24(1):17-22
ÖZET
Amaç: İnsan lökosit antijeni (HLA)-B27, ankilozan spondilit (AS) ve non-radyografik aksiyal spondiloartrit (nr-axSpA) ile ilişkili genetik bir risk faktörüdür. Türkiye’de AS’li hastalarda HLA-B27 prevalansı ile ilgili çalışmalar olmasına rağmen n-axSpA hastalarında HLA-B27 prevalansı hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu çalışmada, AS ve nr-axSpA hastalarında HLA-B27 pozitifliğinin görülme sıklığı ve hastalık aktivitesi ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, modifiye New York ve/veya ASAS (Uluslararası Spondilo Artrit Değerlendirme Derneği) kriterlerini karşılayan 762 AS ve 98 nr-axSpA olmak üzere toplam 860 hasta dâhil edilmiştir. Hastalık aktivitesi Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksi (BASDAI) ve C-reaktif protein içeren Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite Skoru (ASDAS-CRP) ile değerlendirildi. Bulgular: HLA-B27 tüm hastaların %69,3’ünde, AS’li hastaların %70,1’inde ve nr-axSpA’lı hastaların %63,3’ünde pozitifti. AS hastalarında daha yüksek ASDAS ve BASDAI skoru ile HLA-B27 pozitifliği arasında anlamlı bir ilişki bulunurken, (sırasıyla; p<0,001, p=0,002), nr-axSpA hastalarında HLA-B27 pozitifliği ile hastalık aktivitesi arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (sırasıyla; p=0,6, p=0,5). Sonuç: HLA-B27 prevalansı, Türkiye’deki AS ve nraxSpA hastalarında nispeten düşük olup, bu durum Türkiye’nin coğrafi konumuna ve farklı etnik yapıları içermesine atfedilebilir. Ayrıca HLA-B27 pozitifliği AS hastalarında daha yüksek hastalık aktivitesi ile ilişkili olup, nr-axSpA hastalarında böyle bir ilişki yoktur.
ABSTRACT
Objective: Human leukocyte antigen (HLA)-B27 is a genetic risk factor associated with ankylosing spondylitis (AS) and nonradiographic axial spondyloarthritis (nr-axSpA). Although there are studies regarding the HLA-B27 prevalence in patients with AS in Turkey, there is insufficient information on the HLA-B27 prevalence in patients with n-axSpA. We aimed to evaluate the prevalence of HLA-B27 positivity among patients with AS and nr-axSpA, and its association with disease activity. Material and Methods: A cross sectional study was conducted on 860 participants (762 with AS and 98 with nraxSpA), fulfilling the modified New York criteria and/or Assessment of Spondyloarthritis International Society (ASAS) classification criteria. Disease activity was assessed through the Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI) and Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score with C-reactive protein (ASDAS-CRP). Results: HLA-B27 was positive in 69.3% of all patients, in 70.1% of patients with AS, and in 63.3% of patients with nr-axSpA. There was a significant difference in HLA-B27 positivity among the AS patients with a higher ASDAS and higher BASDAI score (respectively; p<0.001, p=0.002), while there was no relation between the HLA-B27 positivity and disease activity in patients with nr-axSpA (p=0.6, p=0.5, respectively). Conclusion: The prevalence of HLA-B27 is relatively low among patients with AS and nr-axSpA in Turkey, which might be attributed to the geographic location of Turkey leads a multi-ethnic society. Moreover, HLA-B27 is associated with higher disease activity in AS patients, but there is no such relationship in nr-axSpA patients.