ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Anterior İnterosseöz Sinir Sendromu
Anterior Interosseous Nerve Syndrome
Received Date : 30 Jul 2012
Accepted Date : 20 Sep 2012
Makale Dili: TR
ÖZET
Anterior interosseöz sinir sendromu (AİSS), nadir olup tüm üst ekstremite periferik nöropatileri içinde yaklaşık %1 oranında görülür. AİSS, ilk defa 1948 yılında Personage ve Turner tarafından nöraljik amyotrofi ile seyreden beş olguluk bir seride tanımlanmıştır. Daha sonra Kiloh ve Nevin tarafından intersisyel nörit adı altında bildirilmiştir. Pekçok mekanik ve inflamatuar nedene bağlı olarak gelişebilir. En sık görülen klinik özellikleri; ön kolda lokalize, uzun süreli ağrı, özellikle 1. ve 2. parmak distal falankslarında olmak üzere ilk 3 parmak fleksiyon kas kuvvetinde azalma ve buna bağlı parmak ucu ince kavramada zorluk, daha az sıklıkla da pronasyonda zayıflıktır. Hastanın öyküsü, karakteristik bulgusu olan ilk iki parmağın opozisyon yapamaması ve duyusal testlerin normal olması tanıda sıklıkla yardımcı olmakla birlikte elektrodiagnostik incelemeler lezyonun yeri ve şiddetini belirlemek ve tanıyı doğrulamak için gereklidir. AİSS tedavisinde çeşitli konservatif ve cerrahi yöntemlerin etkinliği bildirilmiştir. Fakat nöropatinin etiyolojisine yönelik tedavinin seçimi, bu tedavinin süresi ve tedavi basamakları bakımından bu hasta grubu ile karşılaşan tüm klinik branşlar tarafından kabul edilmiş bir yöntem bulunmamaktadır. Bu yazının amacı; birincisi, literatürde çay toplama sonrası gelişen ilk bildirilen olgu olması, ikincisi, farklı etiyolojilere sahip olan iki AİSS'lu hasta sunulmuş olması ve AİSS tedavisinin de etiyolojiye göre farklılık gösterdiğinin vurgulanmasıdır.
ABSTRACT
Anterior interosseous nerve syndrome (AINS) is rare that occurs about 1% in all upper-extremity peripheral neuropathies. In 1948, Personage and Turner described neuralgic amyotrophy in a series of five cases, characterized by the anterior interosseous nerve palsy for the first time. Later, AİSS was reported as an interstitial neuritis by Kiloh and Nevin. It can be caused by many reasons of mechanical and inflammatory. The most frequent clinical features of AINS are long-term pain which localized deep in the forearm, decreased flexor muscle strength of initial 3-fingers, especially first and second fingers' distal phalanges and consequently having difficulty of comprehending subtle and less frequently weakness in pronation. Although patient's history, characteristic pinch deformity and normal sensory tests are often helpful in diagnosis, electro diagnostic studies is required to confirm the diagnosis and determine the site and the severity of the lesion. Effectiveness of various conservative and surgical methods has been reported in the treatment of AINS. But there is not an accepted method of treatment by all clinical branches which are experienced in this patient group. The treatment's type, duration and steps are still controversial. The purposes of this article; firstly, this is the first reported case of developing after to pick the teas, secondly, we present two patients with AINS of different etiologies and we want to emphasis that treatment differs according to the etiology.