ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Behçet Hastalarında Tam Kan Sayımı ve Biyokimyasal Parametrelerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Complete Blood Count and Biochemical Parameters in Patients with Behçet’s Disease
Received Date : 08 Jul 2019
Accepted Date : 31 Oct 2019
Available Online : 19 Dec 2019
Doi: 10.31609/jpmrs.2019-70580 - Makale Dili: TR
J PMR Sci. 2020;23(1):7-11
ÖZET
Amaç: Behçet hastalarının çeşitli kan parametrelerini değerlendirerek sağlıklı kontroller ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Behçet hastalığı tanısı olan 50 (30 kadın, 20 erkek) hasta ve 46 (27 kadın, 19 erkek) sağlıklı gönüllü çalışmaya dâhil edildi. Demografik veriler kaydedildi. Behçet hastalarının hastalık süresi ve hastalık şiddeti Behçet Hastalık Klinik Aktivite Form (BHKAF) indeksi ile değerlendirildi. Hasta ve kontrol grubunun tam kan sayımı, vitamin B12, demir, demir bağlama kapasitesi, ferritin, folat, eritrosit sedimentasyon hızı [erythrocyte sedimentation rate (ESR)], C-reaktif protein (CRP), kan üre azotu [blood urea nitrogen (BUN)], kreatinin, alanin transaminaz (ALT), aspartat transaminaz (AST) gibi tam kan sayımı ve bazı biyokimyasal parametreleri karşılaştırıldı. Bulgular: Hasta ve kontrol gruplar arasında yaş ve cinsiyet açısından anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Çalışmaya alınan Behçet hastalarının hastalık süresi 12,76±10,14 yıldı. BHKAF ile değerlendirilen hastalık aktivite indeksi 1,44±0,25 olarak hesaplandı. Hasta ve kontrol grubu arasında tam kan sayımı parametrelerinden hemoglobin, hematokrit, beyaz küre, trombosit, nötrofil sayısı, lenfosit sayısı, nötrofil/lenfosit oranı, platelet/lenfosit oranı, ortalama korpüsküler hacim, kırmızı kan hücresi dağılım genişliği, ortalama trombosit hacmi (MPV) değerleri ile vitamin B12, demir, demir bağlama kapasitesi, ferritin, folat, ESR, BUN, kreatinin, ALT, AST değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). CRP düzeyi Behçet hastalarında istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek tespit edildi (p˂0,001). Sonuç: Hasta grubunda kontrol grubuna göre CRP düzeyinin yüksek bulunması, Behçet hastalığının inflamatuar bir süreç olması ile ilişkilidir. Diğer tam kan sayımı ve biyokimyasal parametrelerde fark bulunmaması, çalışmaya alınan Behçet hastalarının hastalık aktivite indeksi değerlerinin düşük olması ile ilişkili olabilir.
ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to evaluate various blood parameters in patients with Behçet’s disease and compare them with healthy controls. Material and Methods: Fifty (30 females, 20 males) patients and 46 (27 females, 19 males) healthy volunteers with Behçet’s disease were included in the study. Demographic data were recorded. Disease duration and disease severity of Behçet’s disease patients were evaluated with Behçet Disease Clinical Activity Form (BDCAF) index. biochemical parameters such as vitamin B12, iron, iron-binding capacity, ferritin, folate, sedimentation [erythrocyte sedimentation rate (ESR)], C-reactive protein (CRP), blood urea nitrogen (BUN), creatinine, alanine transaminase (ALT), aspartate transaminase (AST) and complete blood count parameters were compared between patients and controls. Results: There was no significant difference between patient and control groups in terms of age and gender (p>0.05). The disease duration of Behçet’s patients included in the study was 12.76±10.14 years. Disease activity index evaluated by BDCAF was calculated as 1.44±0.25. Hemoglobin, hematocrit, white blood cell, platelet, neutrophil count, lymphocyte count, neutrophil/lymphocyte ratio, platelet/lymphocyte ratio, mean corpuscular volume (MCV), red blood cell distribution width (RDW), mean platelet volume (MPV) values and vitamin B12, iron, iron-binding capacity, ferritin, folate, ESR, BUN, creatinine, ALT, AST values were not statistically significant (p>0.05). CRP levels were significantly higher in Behçet’s patients (p˂0.001). Conclusion: The higher CRP level in the patient group compared to the control group is related to the fact that Behçet’s disease is an inflammatory process. The absence of any difference in other blood counts and biochemical parameters may be related to the low disease activity index values of the patients with Behçet’s disease.