ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

BİR ÖRNEKLEMDE FLEKSÖR DİGİTORUM SÜPERFİSİALİS VE PROFUNDUS TENDON FONKSİYONLARI
FUNCTION OF FLEXOR DIGITORUM SUPERFICIALIS AND PROFUNDUS TENDONS IN A SAMPLE
Makale Dili: TR - Medline No: 68897
ÖZET
Çalışmanın amacı Türk toplumunda fleksör digitorum süperfisialis (FDS) ve fleksör digitorum profundus (FDP) tendon fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve her iki elde simetri paterninin incelenmesi idi. Çalışmaya 83 kişi ve bunların birinci derece akrabaları toplam 166 kişi dahil edildi. Her iki elde parmaklara FDS ve FDP testi uygulandı. Her iki elde 25. parmaklarda FDP ve 24 parmaklarda FDS tendon fonksiyonları tamdı. 5. parmakta FDS testi sağ elde %77, sol elde % 63 oranında, 1.derece akrabalarda ise sağ elde %75, sol elde %64 oranında pozitif idi. Her iki elde % 84 oranında, 1.derecede akrabalarda ise %88 oranında simetri tespit edildi. Sağ el FDS testi ve her iki elde simetri paterninde sağlıklı bireyler ve akrabalar arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Sonuç olarak; el yaralanması nedeniyle 5. parmak PİF eklem fleksiyonunu FDS testi ile değerlendirirken, negatif sonuçların anatomik varyasyonlara bağlı olabileceği ve sonuçların her iki elde simetrik paternde olmayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate the functions of flexor digitorum superficilis (FDS) and flexor digitorum profundus (FDP) tendons in Turkish population and to investigate symmetry patterns in both hands. Eightythree healthy subjects and their first degree relatives, with a total of 166 subjects were enrolled to the study. All fingers were tested bilaterally for FDS and FDP tendons. Normal tendon functions of FDP tendon in 25 fingers and of FDS tendon in 24 fingers were recorded. FDS test was positive in 77 % of the right hand, 63% of the left hands of the subjects, and 75 % of the right hand, 64% of the left hands of their relatives. Symmetry pattern in both hands was noted in 84 % of the subjects and 88 % of their relatives. The relation of the FDS test results in the right hand and the symmetry pattern were statistically significant between the subjects and their relatives. In conclusion; while evaluating the flexion of the proximal interphalengeal joint in the fifth finger with FDS test in patients with hand injury, we must keep in mind that negative results may be due to anatomic variations and test results may not be in symmetric pattern in both hands.