ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

BOYUN DİSEKSİYONU UYGULANAN HASTALARDA ÜST EKSTREMİTE MUSKÜLOSKELETAL PROBLEMLERİ
MUSCULOSKELETAL PROBLEMS OF UPPER EXTREMITIES IN PATIENTS WITH NECK DISSECTION
Makale Dili: TR - Medline No: 66212
ÖZET
Boyun diseksiyonu baş boyun kanserlerinin bölgesel kontrolünde altın standarttır. Ancak boyun diseksiyonu birçok morbiditiye de neden olmaktadır. Omuz ağrısı, abdüksiyon kısıtlılığı ve kanat skapula ile karakterize “omuz sendromu” boyun diseksiyonu uygulanan hastalarda çeşitli oranlarda görülmektedir. Bu çalışmada amaç, boyun diseksiyonu uygulanan hastalarda üst ekstremite muskuloskeletal problemlerini saptamak ve bunların demografik ve hastalık özellikleri ile ilişkilerini araştırmaktır. Çalışmada 32-57 yaşları arasında larinks karsinomu nedeniyle modifiye radikal (%58.5) veya selektif boyun diseksiyonu (%41.5) uygulanmış 24 hastanın 41 üst ekstremitesi, operasyon sonrası 6. ayda, üst ekstremite morbiditesi olarak düşünülen duyarlılık, fonksiyonel omuz durumu, omuz ve üst ekstremite eklem mobilitesi açısından değerlendirildi. Hastalarımızın 33'ü (%80.5) erkek, 8'i (%19.5) kadındı ve yaş ortalaması 48.5±7.1 yaş idi. Hastalarımızın %63.4'ünde her bir eklem açıklığı, ağrı ve duyarlığı kapsayan en az bir üst ekstremite problemine rastlandı. Hastalarımızın %58.5'inde omuz abdüksiyonu, %46.3'ünde omuz fleksiyonu kısıtlı idi. Ağrı VAS skorları 7.9±105.3, diszabilite VAS skoru 6.1±75.0 ve total ağrı ve diszabilite VAS skoru 14.1±160.0 olarak bulundu. Oluşan üst ekstremite muskulokeletal problem ve sıklıklarının; cinsiyet, taraf, uygulanan cerrahi yöntem ve uygulanan radyoterapi ile ilişkili olmadığı görüldü. Sonuç olarak boyun diseksiyonu uygulanan hastalarda yaşam kalitesini etkileyen faktörlerden biri de üst ekstremite muskuloskeletal problemleridir.
ABSTRACT
Neck dissection is the gold standard for regional disease control of head and neck cancer. However, neck dissection causes several morbidities. The shoulder syndrome that is characterized by shoulder pain, limitation of abduction and scapular winging is seen in those patients performed neck dissection in variable amounts. The goal of this study is to determine the effects of neck dissection on upper extremity musculoskeletal problems and investigate the assosiation of those problems and demographic status and their illness. Twenty-four patients were performed modified radical (58.5%) and selective neck dissection (41.5%) and their fourty-one upper extremities, age varying between 32-57, have been evaluated for pain, tenderness, functional shoulder status, range of motion of shoulder and upper extremity at 6th month postoperatively. Thirty-three (%80.5%) were male and eight were female and their mean age was 48.5±7.1 years. It has been found that there had been at least one upper extremity problem like range of motion, pain and tenderness in 63.4 % of patients. In 58.5% of patients there have been limitation of abduction and in 46.3% of patients there have been limitation of flexion. Pain VAS score was 7.9±105.3, disability VAS score was 6.1±75.0 ve total pain anbd disability score was 14.1±160.0. It was showed that there was no association between upper extremity problems and sex, aeffected side, type of surgery and radiotherapy. As a result, upper extremity problems is one of most important factor that effects quality of life of neck dissection performed patients.