ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) Almak Üzere Sağlık Kuruluna Başvuran Hastaların ÇÖZGER Yönetmeliğine Göre Hareket Gelişim Alanının İncelenmesi: Kesitsel Bir Araştırma
Investigation of Movement Development Area of Patients Applying to Health Board for Special Needs Report for Children (SNRC) to Special Needs Report for Children Regulations: A Cross-Sectional Study
Received Date : 16 Sep 2021
Accepted Date : 15 Feb 2022
Available Online : 04 Mar 2022
Doi: 10.31609/jpmrs.2021-86238 - Makale Dili: TR
J PMR Sci. 2022;25(2):189-96
ÖZET
Amaç: Hastanemize çocuklar için özel gereksinim raporu (ÇÖZGER) almak üzere başvuran hastaların; demografik özellikleri, hareket gelişim alanı ile ilgili tanı dağılımları ve sağlıkla ilgili özel gereksinimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Sağlık kuruluna ÇÖZGER almak amacıyla başvuran, 472 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların cinsiyet, yaş, özel gereksinim durumu, başvuru nedenleri ve hareket gelişim alanına ait veriler kaydedildi. Tüm lokomotor sistem için hareket gelişim alanı, romatolojik hastalıklar alanı, kalıtsal doğmalık hastalıklar alanı, metabolizma alanı ve sinir sistemi alanındaki etkilenme kaydedildi. Bulgular: Sağlık kuruluna başvuran hastaların %39’u (n=184) kız, %61’i (n=288) erkek cinsiyetteydi. Özel gereksinim alanı değerlendirmesinde hareket gelişim alanında %40,1 (n=189) oranında hasta vardı. Bu alanda en fazla serebral palsi tanılı hasta oranı %18,4 (n=87) idi. Bunu sırasıyla %5,2 (n=25) ile motor fonksiyonlarda özel gelişimsel bozukluk, %1,2 (n=6) ile brakial pleksus hasarı, %1,4 (n=7) ile parapleji izlerken, konjenital diğer malformasyonlar/ sendromlar; spina bifida, tethered kord sendromu, skolyoz, artrogripozis multipleks konjenita tanılarında %13,5 (n=64) oranında hastada vardı. Hastaların özel gereksinim düzeyi en çok özel koşul gereksinim var %39 (n=188) şeklindeydi ve %91,3’ünün (n=431) özel gereksinim ihtiyacı vardı. Özel gereksinim düzeyi kızlar ile erkekler arasında farklıydı (p<0,023). Sonuç: Çocukluk çağının işlevleri, etkinlikleri ve sosyal yaşamdaki özel gereksinimlerinin doğru belirlenmesi çok önemlidir. Hareket gelişim alanı, psikiyatrik hastalıklardan sonra en çok etkilenen gelişim alanıdır (%40,1) ve fonksiyonel kullanımının sağlanması, büyüme gelişme çağındaki çocuklarda kritik öneme sahiptir, ayrıca erişkinlerden farklı bir disiplinle yaklaşım gerektirir. Konuyla ilgili hekimlerin ÇÖZGER’in bu alanında bilgi sahibi olması hem rehabilitasyon hem de sosyal destek gereksinimi açısından önemlidir.
ABSTRACT
Objective: It was aimed to determine the demographic characteristics, reasons for applying, diagnosis distributions related to the movement system, and special health-related needs of the patients who applied to our hospital to receive a special needs report for children (SNRC). Material and Methods: 472 patients who applied to the health board to receive SNRC were retrospectively analyzed. The data of the patients' gender, age, special needs status, reasons for admission, and movement development area were recorded. For the entire locomotor system: Movement development area, rheumatologic diseases area, hereditary dogmatic diseases area, metabolism area and nervous system area were recorded. Results: Patients, 39% (n=184) were female and 61% (n=288) were male. In the special needs assessment, there were 40.1% (n=189) patients in the movement system development area. Cerebral palsy diagnosis was 18.4% (n=87) of the patients with special need 5.2% (n=25) of the patients had specific developmental disorders in motor functions, 1.2% (n=6) brachial plexus damage, 1.4% (n=7) paraplegia, 13.5% (n=64) other congenital marformations/syndromes were diagnosed. At the special needs level, the most needs special condition requirement was determined as 39% (n=188) and, 91.3% (n=431) had special needs. The level of special needs was different between girls and boys (p<0.023). Conclusion: It is very important to correctly determine the functions, activities and special needs of childhood in social life. Movement development area is the most affected area (40.1%) after psychiatric diseases. Ensuring its functional use in children in the growth and development age is critical and requires a different discipline approach than adults. It is important for physicians to have knowledge in this area of SNRC in terms of rehabilitation and the need for social support.
REFERENCES
 1. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı. Türkiye Özürlüler Araştırması 2002. 1. Baskı. Ankara: DİE Matbaası; 2004.
 2. Powrie B, Kolehmainen N, Turpin M, et al. The meaning of leisure for children and young people with physical disabilities: a systematic evidence synthesis. Dev Med Child Neurol. 2015;57:993-1010. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Cavkaytar A, Melekoğlu M, Yıldız G. [Special needs and intellectual and developmental disability from pass to present: the evolution of terminologies in the world and Turkey]. Anadolu University Journal of Social Sciences. 2014;9:111-22. [Link] 
 4. Resmî Gazete (20.02.2019, Sayı: 30692) sayılı Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik; 2019. Erişim tarihi: 20 Ağustos 2021. Erişim linki: [Link] 
 5. King G, Willoughby C, Specht JA, et al. Social support processes and the adaptation of individuals with chronic disabilities. Qual Health Res. 2006;16:902-25. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Bakanienė I, Žiukienė L, Vasiliauskienė V, et al. Participation of children with spina bifida: a scoping review using the International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth (ICF-CY) as a reference framework. Medicina (Kaunas). 2018;54:40. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 7. Erişim tarihi: 20 Ağustos 2021. WHO: [Link] 
 8. Erişim tarihi: 20 Ağustos 2021. TÜİK: [Link] 
 9. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Engelli ve Yaşlı İstatistik Bülteni Haziran-2021. 2021. [Link] 
 10. Kayhan M, Öztürk Y. [Clinical and sociodemographic characteristics of cases applying to a university hospital for special needs report for children]. Osmangazi J Med. 2020;42:240-8. [Link] 
 11. Güller B, Yaylacı F. [Evaluation of one-year health board data after transition to special needs report for children]. Journal of Clinical Psychiatry. 2021;24:207-16. [Crossref] 
 12. Aktaş Terzioğlu M, Büber A, Tanrıverdi Ç ve ark. [Special needs levels of cases with special needs report application for children]. Pam Med J. 2022;15:77-85. [Crossref] 
 13. Yıldız D, Tarakçıoğlu MC. [Evaluation of clinical characteristics and comorbidities of children applied for special need report and comparison of diagnosis and disability rates according to old and new regulations]. Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Med J. 2020;12:144-50. [Crossref] 
 14. Kumbul YÇ, Sivrice ME, Akın V. [The importance of otorhinolaryngology in special need report for children (SNRC) and evaluation of clinical features of the admitted patients]. Journal of SDU Health Science Institute. 2020;11:348-52. [Link] 
 15. Sayın O, Ağca O, Adam M ve ark. [Eye findings in pediatric patients applying for special needs report]. MN Oftalmoloji. 2021;28:6-12. [Link] 
 16. Terzi R, Altın F. [Examination of the patient's locomotor system disability evaluated in the board of health for disabled]. Turkish Journal of Osteoporosis. 2014;20:60-4. [Crossref] 
 17. Başgül S, Saltık S. [Göztepe Training and Research Hospital-Disabled Children Committee-2010 data]. Göztepe Med J. 2012;27:45-9. [Link] 
 18. T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu. Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırması 2010. 1. Baskı. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası; 2010. [Link] 
 19. Şahin N, Altun H, Kara B. [Assessment of disabled child health council reports]. Kocatepe Med J. 2014;15:48-53. [Link] 
 20. Serdaroğlu A, Cansu A, Ozkan S, et al. Prevalence of cerebral palsy in Turkish children between the ages of 2 and 16 years. Dev Med Child Neurol. 2006;48:413-6. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Oral A, Aydın R, Ketenci A ve ark. [World Report on Disability: analysis of the disability issues and contributions of physical medicine and rehabilitation medical specialty in Turkey]. Turk J Phys Med Rehab. 2016;1:83-97. [Crossref] 
 22. Resmî Gazete (30.4.2013, Sayı: 28603) sayılı Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik; 2013. Erişim tarihi: 20 Ağustos 2021. Erişim linki: [Link]