ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


OLGU SUNUMLARI

Çocukta Tetik Parmak
Trigger Finger in a Child
Received Date : 30 Mar 2017
Accepted Date : 28 Jul 2017
Doi: 10.31609/jpmrs.2017-55952 - Makale Dili: TR
J PMR Sci 2018;21(3):150-2
ÖZET
Çocuklarda tetik parmak (TP) oldukça nadir bir klinik durumdur. TP, pediatrik tetik başparmaktan 10 kat daha az görülmektedir. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, TP oluşumunda anatomik varyasyonlar sorumlu tutulmaktadır. Daha nadir olarak romatoid artrit gibi inflamatuar sinovit, posttravmatik kalsifik tendinit, mukopolisakkarit birikimi gibi nedenler suçlanmaktadır. Tedavisi konservatif veya cerrahi olarak yapılmaktadır. Konservatif tedavi parmakların pasif fleksiyon ve ekstansiyon germe egzersizleri ile splint uygulanmasını içermektedir. Bu çalışmada, konservatif olarak tedavi edilen yedi yaşındaki bir kız olguda görülen TP’nin sunulması amaçlanmıştır.
ABSTRACT
Trigger finger (TF) is a rare clinical condition in children. TP is ten times less than trigger thumb. The etiology of TF is unknown and anatomic variation are claimed to be responsible. Rarer conditions that increase TF include inflammatory synovitis of rheumatoid arthritis, post traumatic calcific tendonitis or deposition of muccopolysaccharide, etc. Treatment of TF is either conservatively or surgical. Conservative treatment include streching exercises passive flexion and extension and splint. In this article we present a seven year old girl with TP which is treated by conservatively.