ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

COVID-19 Pandemisi Döneminde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğine Başvuran Hastaların Başvuru Tanılarının İncelenmesi
Evaluation of Admission Diagnoses of the Patients Admitted to the Physical Rehabilitation and Medicine Outpatient Clinic at COVID-19 Pandemic
Received Date : 10 Jul 2020
Accepted Date : 19 Nov 2020
Available Online : 18 Jan 2021
Doi: 10.31609/jpmrs.2020-78021 - Makale Dili: TR
J PMR Sci. 2021;24(1):27-32
ÖZET
Amaç: Koronavirüs hastalığı-2019 [coronavirus disease-2019 (COVID-19)] pandemisi döneminde fiziksel tıp ve rehabilitasyon (FTR) polikliniğine başvuran hastaların, başvuru tanılarının retrospektif olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: 15 Mart- 31 Mayıs dönemlerinde FTR polikliniğine başvuran hastalar incelenmiştir. Hastalar, 20 yaş altı, 20-64 yaş ve 65 yaş ve üzeri olarak 3 gruba, başvuru zamanları da 5 gruba ayrılmıştır. Yaş gruplarına göre başvuru zamanları, başvuru tanıları ve farklı yaş gruplarında başvuru tanılarının sıklığı incelenmiştir. Bulgular: Çalışmaya, 2.214 hasta dâhil edilmiştir. Hastaların FTR polikliniğine en sık başvuru tanıları; nonspesifik eklem hastalığı, intervertebral disk hastalığı ve lumbalji olarak saptandı. En sık başvuru tanıları, 20 yaş altında serebral palsi, 65 yaş ve üzerinde nonspesifik eklem ağrısı olarak saptandı. Diğer tanılar incelendiğinde omuz lezyonları, fibromiyalji, nöropati ve ankilozan spondilit tanılı hastaların başvuru sayılarının, diğer tanılara göre daha fazla olduğu görüldü. 20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü hastaların toplam yüzde değerlerinde, FTR polikliniğine başvuru zamanlarında fark görülmezken, 20-64 yaş grubu ile 20 yaş altı, 65 yaş ve üstü yaş grupları arasında anlamlı fark saptandı (sırasıyla; p=0,012, p=0,001). Sonuç: COVID-19 pandemisi döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının ve COVID-19 olgu sayısındaki artışın, hastaların polikliniğe başvuru sayısını azalttığı görüldü. Ağrı, hastaların FTR polikliniğine başvurmasında önemli bir semptomdur. Bu nedenle FTR hekimleri olarak gelecekteki olası pandemi dönemlerinde kullanılabilecek tele-tıp ve tele-rehabilitasyon ile tedavi, takip yöntemleri ve ağrıya yönelik 1. basamak stratejilerinin geliştirilmesinin faydalı olacağını düşünmekteyiz.
ABSTRACT
Objective: We aimed to retrospectively analyzed the reasons for the admission of the patients who applied the physical medicine and rehabilitation (PMR) outpatient clinic. Material and Methods: Patients who applied to the PMR clinic between 15 March and 31 May were analyzed. Patients divided into three groups according to age: under 20, between 20-64 and above 65; and five groups according the application time. Application times according to age groups, application diagnoses to the outpatient clinic, number of applications according to diagnoses and frequency of application diagnoses in different age groups were examined. Results: 2,214 patients were included in the study. The most frequent admission diagnoses of the patients to the PMR outpatient clinic were nonspecific joint disease, intervertebral disc disease and lumbalgia. The most common admission diagnoses were cerebral palsy under the age of 20, and nonspecific joint pain at the age of over 65. When other diagnoses were examined, it was seen that the admission number of patients with shoulder lesions, fibromyalgia, neuropathy and ankylosing spondylitis was higher than the other diagnoses. There was no significant difference between the patients under 20 years of age and over 65 years of at the aplication time (p>0.05), but significant difference was detected between the two age groups and the patients 20- 64 age group (p=0.012, p=0.001 respectively).Conclusion: The curtailment restrictions in the COVID-19 pandemic period and the increase in the number of COVID-19 cases decreased the number of patients admitted to the outpatient clinic. Pain is an important symptom for patients to apply to the PMR outpatient clinic. Therefore, as PMR physicians, we think that it would be beneficial to develop telemedicine and tele-rehabilitation, treatment, follow-up methods and primary care strategies for pain that can be used in possible future pandemic periods.