ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

DİFFÜZ İDİY0PATİK SKELETAL HİPEROSTOSİS (DISH)
DIFFUSE IDIOPATHIC SKELETAL HYPEROSTOSIS (DISH)
Makale Dili: TR - Medline No: 33158
ÖZET
Diffüz idiyopatik skeletal hiperostosis (DISH) spinal ve periferal entesopati ile karakterizedir. Başlıca semptom omurgada ve entesislerde sertlik ve ağrıdır. Erkeklerde kadınlara nazaran daha çok rastlanır ve sıklığı yaşla birlikte artar. Burada 5 DISH'li olgu sunulup literatür gözden geçirilmiştir.
ABSTRACT
Düffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH) is characterised by spinal and peripheral enthesopathy. The principal symptoms are stiffness and pain in the spine and entheses. DISH is more common in men than in women and its frequency increases with age. We presented five cases with DISH and reviewed the literature.