ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Diz Osteoartritinde Pulse Elektromanyetik Alan Tedavisi ile Transkutanöz Elektriksel Sinir Stimülasyonu Tedavisinin Ağrı ve Fonksiyonellik Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması: Randomize Klinik Çalışma
Comparison of the Effects of Pulse Electromagnetic Field Therapy and Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation Therapy on Pain and Functionality in Knee Osteoarthritis: Randomized Clinical Trial
Received Date : 18 Apr 2018
Accepted Date : 27 Jun 2018
Doi: 10.31609/jpmrs.2018-61139 - Makale Dili: TR
J PMR Sci 2018;21(3):115-21
ÖZET
Amaç: Diz osteoartrit tanısı almış hastalarda yüzeyel sıcak ve diatermi tedavilerine ek olarak uygulanan transkutanöz elektriksel sinir stimülasyon (TENS) ile yüzeyel sıcak ve diatermi tedavilerine ek olarak uygulanan pulse elektromanyetik alan (PEMF) tedavisinin ağrı ve fonksiyonel durum üzerine etkilerini karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 48 semptomatik diz osteoartitli hasta dâhil edildi. Hastalar, kapalı zarf yöntemi ile TENS (n=24) ve PEMF (n=24) grupları olarak ikiye ayrıldı. Birinci gruba 100 Hz frekansta, 30 dakika/seans TENS uygulandı. İkinci gruba ise 50 Hz frekansta, 60 mikrotesla şiddet ile 24 dakika/seans PEMF uygulandı. Her iki gruba da iki hafta boyunca, haftada beş gün, günde bir seans yüzeyel sıcak (sıcak paket, sıcak toleransa göre, 20 dakika/seans) ve diatermi (ultrason 1,5 W/cm2 6 dakika/ seans) uygulandı. Değerlendirmeler başlangıçta ve tedavi sonunda yapıldı. Sonuç ölçümleri olarak, vizüel analog skala (VAS) (0-100), Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) ve Lequesne Skalası kullanıldı. Bulgular: Her iki grupta da VAS, WOMAC indeks ve Lequesne skala skorunda tedavi sonrasında tedavi öncesine göre anlamlı düzelme izlendi (p<0.05). Tedavi öncesi ve tedavi sonrası ölçüm değerleri farkının gruplar arası karşılaştırılmasında, TENS ve PEMF grupları arasında VAS (p=0,109), WOMAC (p=0,427) ve Lequesne (p=0,264) skorlarına göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Sonuç: Çalışmamız konvansiyonel tedaviye ek olarak uygulanan TENS ve PEMF’nin her ikisinin de diz OA semptomlarını iyileştirmede etkili olduğunu göstermiştir. PEMF ve TENS’nin benzer etki düzeyine sahip olduğu saptanmıştır.
ABSTRACT
Objective: To compare the effects of transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) versus pulse electromagnetic field (PEMF) therapies, when applied in addition to the superficial heat and diathermy treatments, on pain and functionality in patients diagnosed with knee osteoarthritis. Material and Methods: Forty-eight patients with symptomatic knee osteoarthritis were included in the study. Patients were randomly assigned into TENS (n=24) and PEMF (n=24) using a closed envelope method. The first group received 100 Hz frequency of TENS treatment for 30 min/session. The second group received 50 Hz frequency and 60 microtesla intensity of PEMF treatment for 24 min/session. Both groups received superficial heat (hot pack, based on the hot tolerance 20 min/session) and diathermy (ultrasound, 1.5 W/cm2 and 6 min/session) treatments in one session daily for 5 days a week. Evaluations were performed at the beginning and at the end of the treatments. Visual analoguescale (VAS; 0-100), Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) and Lequesne Scale were used as outcome measurements. Results: In both groups, VAS, WOMAC index and Lequesne scale scores improved after the treatment (p<0.05). When the pre and post treatment changes were compare between TENS and PEMF groups, VAS (p=0.109), WOMAC (p=0.427) and Lequesne (p=0.264) scores were similar to each other. Conclusion: The results of the current study demonstrated that both TENS and PEMF treatments were effective for ameliorating the osteoarthritis symptoms when applied in addition to the conventional therapies. The results also indicated that both TENS and PEMF treatments displayed similar effects.