ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Edinilmiş Amputasyonu Olan Kadın Hastaların Klinik ve Prostetik Özellikleri
Clinical and Prosthetic Features of Female Patients with Acquired Amputation
Received Date : 28 Dec 2016
Accepted Date : 03 Apr 2017
Makale Dili: EN
J PMR Sci 2017;20(2):66-70
ÖZET
Amaç: Ekstremite kaybı sıklıkla kalıcı dizabiliteye neden olur ve kadın amputelerin özellikleriyle ilgili veriler yetersizdir. Bu çalışmada bayan ampute hastaların klinik ve demografik özellikleri sunularak amputasyonu önleyici çalışmalara yardımcı olmak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bu retrospektif çalışmaya rehabilitasyon merkezine protez için başvuran hastalar alınmıştır. Yaş (şimdiki ve olay zamanındaki), olay sonrası geçen süre, etyoloji, amputasyon tarafı ve seviyesi ile şu anda kullanmakta oldukları protez tipleri gibi klinik ve prostetik verilere ulaşabilmek için dosya taraması yapılmıştır. Bulgular: Toplam 55 hastanın 62 amputasyonu değerlendirmeye alındı. Amputasyonun en sık gözlendiği yaş grubu 21-30 yaş (%25,5) idi. Alt ekstremite amputasyonları üst ekstremiteden daha fazlaydı (43/13). 62 amputasyonun 41’inde seviye transtibial ve transfemoraldi (sırasıyla 25 ve 16 amputasyon). En sık amputasyon nedenlerini travma kaynaklı amputasyonlar oluşturmaktaydı (%61,8). Yaya (%29,1) ve araç kazaları (%18,2) travmatik nedenlerin önde gelen iki sebebiydi. Non-travmatik amputasyonların en sık görülen tipleri damar hastalıkları (%20) ve infeksiyondu (%10,9). Modüler diz altı protezi (%35,4) ve myoelektrik kontrollü üst ekstremite protezleri (%17,7) en sık kullanılan protez tipleriydi. Sonuç: Amputasyonların büyük çoğunluğu önlenebilir nedenlerden kaynaklanmaktaydı. Bu yüzden, ampute sıklığını azaltmak için eğitim ile potansiyel amputasyon nedenleri hakkında bilinçlilik arttırılmalı ve genel güvenlik düzenlemeleri uygulanmalıdır.
ABSTRACT
Objective: Limb loss frequently leads to permanent disability and the information on the characteristics of female amputees is inadequate. This paper the clinical and demographic features of female patients with limb loss to assist the preventive studies. Material and Methods: Patients admitted to the rehabilitation center for prosthesis are included to this retrospective study. A chart review was performed to identify clinical and prosthetic data including the age (current and at the time of injury), time since injury, etiology, amputation side and level and currently used prosthetics type. Results: Evaluation was made 55 female patients with loss of 62 limbs. Amputations was most frequently observed between 21-30 years (25.5%). The lower limb amputation was more than the upper limb amputation (43 vs 13). 41 of 62 amputations were at the transtibial or transfemoral levels (25 and 16 amputations, respectively). Amputations due to trauma was accounted for the vast majority (61.8%). The primary mechanisms of traumatic injury were pedestrian (29.1%) and road traffic accidents (18.2%). %). The leading cause of non-traumatic amputation was vascular disease (20%), followed by infection (10.9%). The modular transtibial prosthesis (35.4%) and the myoelectrically-controlled arm prosthesis (17.7%) were the most commonly used type among female patients. Conclusion: The majority of the amputations were caused by preventable conditions. Therefore, to reduce the prevalance of limb loss public education, increased awareness of potential causes and the enforcement of overall safety regulations must be public awareness about patential amputation should be increased and general safety regulations should be applied.