ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Etofenamat Kullanımına Bağlı Gelişen Ani İşitme Kaybı: Olgu Sunumu
Sudden Hearing Loss Due to Etofenamate: A Case Report
Received Date : 15 Apr 2013
Accepted Date : 28 Jun 2013
Makale Dili: EN
ÖZET
Gelişmiş ülkelerde romatizmal hastalıkların giderek artan yaygınlığı ve artan yaşam beklentisi nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçların reçetelenmesinde ciddi bir artışa yol açmıştır. Bu ilaçların gastrointestinal sistem, karaciğer, böbrek, kalp ve damar sistemi, cilt gibi organlardaki yan etkileri daha sıklıkla bilinmesine rağmen işitme kaybı yapıcı etkileri çok bilinmemektedir. Elli beş yaşında bayan hasta lomber diskopati nedeniyle intramüsküler etofenamat uygulamasından sonra sağ kulağında ani gelişen çınlama ve işitme kaybı şikayetleri ile başvurdu. Yapılan odyogram tetkikinde sağ kulakta orta-ileri derecede işitme kaybı tespit edilirken 1 mg/kg/gün prednizon, pirasetam ve dextran tedavisi uygulandıktan sonra altıncı aydaki odyogramında işitme kaybnın devam ettiği gözlendi. Ani sensonörinal işitme kaybı yapan nedenler arasında aspirin, naproksen, piroksikam, ketorolak, indometazin işitme kaybı yaptığı gösterilmiş olan nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar olarak literatürde yer almaktadır. Bu ajanların yaptığı lokalize ilaç birikimi ve antiprostoglandin aktiviteleri arcılığı ile PGE2 ve PGI2 gibi vazodilatör prostoglandinlerin üretiminin inhibisyonunun, kulak mikrovaskularitesinde yaptığı vazokonstrüksiyona bağlı kokleadaki kan akımının azalmasının, kokleanın dış saçlı hücrelerinin ve stereosiliaların eğilme hareketlerinin hasarlanmasının vakamızdaki etofenamatın ototoksitesini açıkladığı kanaatindeyiz. Sonuç olarak literatürde etofenamatın ani işitme kaybı yaptığına dair bir bilgiye ulaşamamamıza rağmen bu ilacı klinikte oldukça sık kullandığımız için ve diğer nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçların da işitme kaybı yan etkilerine dikkat çekmek için bu olguya yer verdik.
ABSTRACT
In developed countries increasing prevalence of rheumatic diseases and increasing life expectancy have led to a significant rise in non-steroidal anti-inflammatory drug prescriptions. Adverse effects of these drugs on gastrointestinal system, liver, kidney, cardiovascular system and skin are well known. These drugs also cause hearing loss, which is a fact not commonly known. 55 year-old female patient admitted with sudden onset of tinnitus and hearing loss at the right ear after administration of intramuscular etofenamate for lumbar discopathy. Right ear audiogram revealed moderate to severe sensorineural hearing loss and six months after treatment with 1 mg/kg/day of prednisone, pirasetam and dextran the audiogram showed that hearing loss was persistent. Aspirin, naproxen, piroxicam, ketorolac and indomethacin are reported in the literature as nonsteroidal anti-inflammatory drugs causing sudden sensorineural hearing loss. We believe that the localized drug accumulation and anti activity of these agents causing the inhibition of production of vasodilator s such as PGI2 and PGE2 and reduced cochlear blood flow due to vasoconstriction at the ear microvasculature, damage of the bending movement of outer hairy cells of cochlea and stereocilia explain the ototoxicity of etofenamate in our case. As a result even though no information regarding sudden hearing loss due to etofenamate was found in the literature, we reported this case in order to draw attention to the hearing loss side effect of other non-steroidal anti-inflammatory drugs since we use them frequently in the clinic.