ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DERLEMELER

Fekal İnkontinans Tanı ve Tedavisi
Diagnosis and Treatment of Fecal Incontinence
Received Date : 27 Feb 2018
Accepted Date : 04 Sep 2018
Doi: 10.31609/jpmrs.2018-60256 - Makale Dili: TR
J PMR Sci 2018;21(3):133-7
ÖZET
Fekal inkontinans, kontrolsüz ve rekürrens fekal materyal çıkışı olarak tanımlanmıştır. Fekal inkontinans tanısı koyabilmek için hastanın dört yaşından büyük olması ve en az üç ay süreyle ayda birden fazla sıklıkta bu davranışı tekrarlıyor olması gerekmektedir. Çocukluk çağında prevalans %0,8-7,8 aralığında iken, erişkinlerde %5-15 arasındadır. Bu çalışmada; fekal inkontinansın tanımı, etiyolojisi, tanı yöntemleri ve tedavisinin tartışılması amaçlanmıştır.
ABSTRACT
Fecal incontinence is defined as the recurrent uncontrolled passage of the fecal material. For a diagnosis of fecal incontinence, the age of the patient should be more than 4 years and should repeat this behavior at least once a month for at least 3 months. The prevalence of fecal incontinencein childhood is in the range of 0.8-7.8%, while in adults it is between 5-15%. The definition, etiology, diagnosis and treatment of fecal incontinence are discussed in this review.